Stručný prehľad využitia nesilikátových minerálov doplnené vydanie

Publikácia v PDF formáte

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

STRUČNÝ PREHĽAD VYUŽITIA NESILIKÁTOVÝCH MINERÁLOV

Karol Jesenák, jesenakfns.uniba.sk

Bratislava 2012

* * *

Titulný obrázok: Karol Jesenák
Návrh obálky: Karol Jesenák
Grafická úprava: Karol Jesenák
© Doc. Ing. Karol Jesenák, CSc., 2012
Recenzenti: Doc. RNDr. Vladimír Štefan Fajnor, CSc.
Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.
Mgr. Marta Sentpetery
Za odbornú, obsahovú a jazykovú úpravu učebných textov zodpovedá autor.
Rukopis neprešiel jazykovou úpravou v redakcii.
2. rozšírené vydanie
Zverejnené iba v elektronickej forme na webovej stránke
ISBN 978-80-223-3348-1

* * *

Informácia o autorovi
Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD. je učiteľom na
Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa
najmä na výskum moderných anorganických
materiálov na báze oxidu titaničitého, oxidu
kremičitého a uhlíkových nanorúrok. Prednáša
niekoľko predmetov súvisiacich s problematikou
environmentálnej, anorganickej a materiálovej
chémie. Je autorom približne 350 odborných textov,
vrátane niekoľkých monografií, vysokoškolských
učebníc a mnohých vedecko-populárnych článkov.

* * *

OBSAH

1 Úvod 7

2 PRVKY 9

3 SULFIDY A SULFOSOLI 45

4 HALOGENIDY 106

5 OXIDY A HYDROXIDY 117

6 KARBONÁTY A NITRÁTY 201

7 BORÁTY 230

8 SULFÁTY, CHRÓMANY, VOLFRÁMANY A MOLYBDÉNANY 234

9 FOSFÁTY, ARZENÁTY A VANADÁTY 253

* * *

P r e d h o v o r

Predkladaná publikácia je vysokoškolskou učebnicou určenou predovšetkým pre poslucháčov chemických a environmentálnych odborov na netechnických vysokých školách. Jej cieľom je oboznámiť študentov so základnými a najdôležitejšími typmi primárnych anorganických surovín, s najvýznamnejšími lokalitami ich výskytu na Slovensku a vo svete a s najdôležitejľími spôsobmi ich priemyselného využitia. Napriek tomu, že táto učebnica bola písaná pre potreby chemických a environmentálnych odborov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, domnievam sa, že aspoň časť informácií v nej uvedených budú užitočné aj pre študetov geologických odborov našej fakulty, ako aj iných vysokých škôl.

Autor

Bratislava, december 2012

* * *