Články v časopise ChemZi

Úvodná poznámka

Časopis „ChemZi“ je časopis Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorý nadväzuje na dlhoročný starší časopis „Chemické Zvesti“. Od neho má odvodený aj názov. Je vydávaný edičnou radou, ktorú tvoria predstavitelia chemického a farmaceutického priemyslu  v súčinnosti so Slovenskou chemickou spoločnosťou, Slovenskou akadémiou vied a Asociáciou slovenských chemických a farmaceutických spoločností.

Časopis ChemZi vychádza dvakrát ročne v tlačenej a elektronickej forme. Podrobnejšie informácie o časopise nájdete na tejto adrese: <www.schems.sk/index.php/chemzi> .

Do súboru článkov zverejnených na tejto stránke som zaradil aj tri nezvyčajné príspevky o dvoch bývalých členoch našej katedry a zároveň aj spomienku na svojho otca. Posledný článok je čiastočne pozmenenou verziou príspevku, o ktorý ma požiadal bývalý zamestnávateľ môjho otca. Tým bola Fakulta chemickej a potravinárskj technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (niekdajšia Slovenská vysoká škola technická) pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. Príspevok bol pôvodne publikovaný v cykle zborníkov s názvom „Osobnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave“. Tento článok snáď bude zaujímavejší v konfrontácii so „streleným“ článkom s názvom „Ako som sa stal najväčším slovenským chemikom“ (je zaradený v kategórii článkov „Anorganické hlúposti“), kde tvrdím, že pochádzam z rodiny veľmi chudobného vysokoškolského účiteľa.

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak

1. (2014) Majú vysokoškolskí učitelia písať články pre učiteľov základných a stredných škôl? [.pdf]

2. (2014) Poznámka k súčasnému vzťahu medzi geológiou a chémiou na slovenských akademických pracoviskách [.pdf]

3. (2014) Poznámka k určovaniu percentuálneho podielu autorov na vzniku odborných publikácií [.pdf]

 4. (2015) Komentár k priebehu súčasných obhajob doktorandských dizertačných prác v chémii  [.pdf]

5. (2015) RNDr. Ľubomír Kuchta, CSc. 70. ročný [.pdf]

6. (2017) Moje spomienky na otca [.pdf]

7. (2017) Doc. Ing. Stanislav Mocik, CSc. 90-ročný  [.pdf]

Návrat na hlavnú stránku profesora Karola Jesenáka