Sól-gélové metódy

© Ing. Karol Jesenák,  PhD., 2005

Recenzeti: RNDr. Ľubomír Kuchta, PhD., Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Za odbornú stránku týchto vysokoškolských skrípt zodpovedá autor

Skriptá neprešli jazykovou úpravou v redakcii

ISBN 80-223-2071-4

Obsah


1. 01.doc ÚVOD (6)


2. 02.pdf VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA SÓL-GÉLOVÝCH METÓD (8)

2.1. História sól-gélových metód .8

2.2. Charakteristika sól-gélových metód .9

2.3. Termíny sól a gél .10

2.4. Všeobecné charakteristiky vzniku gélov .12

 

3. 03.pdf PRÍPRAVA GÉLOV Z  KYSELINY KREMIČITEJ (13)

3.1. Polykondenzácia vodných roztokov kyseliny kremičitej a kremičitanov .13

3.2. Tvorba častíc .16

3.3. Polymerizácia pri pH 2 – 7.17

3.4.  Polymerizácia nad pH = 7  .19

3.5. Polymerizácia pri pH < 2 .19

 

4. 04.pdf PRÍPRAVA GÉLOV Z ALKOXIDOV KREMÍKA (21)

4.1. Východiskové látky .22

4.2. Hydrolýza .24

4.2.1. Vplyv rozpúšťadiel .24

4.2.2. Hydrolýza katalyzovaná kyselinami .26

4.2.3. Hydrolýza katalyzovaná zásadami .27

4.3. Kondenzácia .28        

 

5. 05.pdf PRÍPRAVA VIACZLOŽKOVÝCH GÉLOV (31)

5.1. Gély na báze Al2O3-SiO2 .33

5.2. TiO2-SiO2 gély .33

 

6. 06.pdf AGREGÁCIA (35)

6.1. Hydrolýza a kondenzácia – všeobecný pohľad .35

6.2. Možnosti identifikácie vnútornej štruktúry gélov a spôsoby ich popisu .38

6.3. Modely rastu polymérnej siete .39

6.3.1. Rovnovážne modely .39

6.3.2. Kinetické modely .40

6.3.2.1. Modely: monomér – klaster .41

6.3.2.2. Modely: klaster – klaster .42

 

7. 07.pdf GELÁCIA (43)

7.1. Teórie a modely  gelácie .44

7.1.1. Klasická teória .45

7.1.2. Perkolačná teória .47

7.2. Počítačové simulácie  rastu polyméru .49

 

8. 08.pdf STARNUTIE GÉLOV (53)

8.1. Ukončenie polymerizácie .54

8.2. Zväčovanie hrúbky reťazcov .54

8.3. Fázové zmeny .57

 

9. 09.pdf DEFORMÁCIE V GÉLOCH (59)

9.1. Polykondenzačné reakcie .60

9.2. Osmóza .60

9.3. Orientácia molekúl kvapaliny v póroch .62

9.4. Kapilárne sily.63

 

10. 10.pdf DEFEKTY V GÉLOCH (70)

 

11. 11.pdf SUŠENIE (74)

 

12. 12.pdf SÓL-GÉLOVÉ PRODUKTY A ICH POUŽITIE (92)

 

13. 13.pdf PRÍRODNÉ LÁTKY NA BÁZE AMORFNÉHO A MIKROKRYŠTALICKÉHO OXIDU KREMICITÉHO (112)

Literatúra

Zoznam obrázkov

Fotogaléria

Pozrite si ďalšie fotky - Fotogaléria