Stručný prehľad využitia nesilikátových minerálov

Publikácia v PDF formáte

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Stručný prehľad využitia nesilikátových minerálov

Karol Jesenák, jesenakfns.uniba.sk

Bratislava 2011

* * * *

Titulný obrázok: Karol Jesenák
Návrh obálky: Karol Jesenák
Grafická úprava: Karol Jesenák
© Doc. Ing. Karol Jesenák, CSc., 2011
Recenzenti: Doc. RNDr.Vladimír Štefan Fajnor, CSc.
Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.
Mgr. Marta Sentpetery
Za odbornú, obsahovú a jazykovú úpravu učebných textov zodpovedá autor.
Rukopis neprešiel jazykovou úpravou v redakcii.
ISBN 978-80-223-3167-8

* * *

Informácia o autorovi

Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD. pracuje na Katedre
anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa
na výskum moderných anorganických materiálov.
Prednáša niekoľko predmetov súvisiacich s
problematikou environmentálnej, anorganickej a
materiálovej chémie. Je autorom približne 330
odborných textov zahrňujúcich mimo iné aj niekoľko
monografií, vysokoškolských učebných textov
a približne šesťdesiat vedecko-populárnych a
didaktických publikácií

* * *

OBSAH

1 Úvod 7
2 PRVKY 9
3 SULFIDY A SULFOSOLI 27
4 HALOGENIDY 66
5 OXIDY A HYDROXIDY 75
6 KARBONÁTY A NITRÁTY 120
7 BORÁTY 139
8 SULFÁTY, CHRÓMANY, VOLFRÁMANY A MOLYBDÉNANY 142
9 FOSFÁTY, ARZENÁTY A VANADÁTY 157
Autori obrázkov, pôvod obrázkov (Photo Credits)

* * *

Predhovor

Predkladaná publikácia je vysokoškolskou učebnicou určenou predovšetkým pre poslucháčov chemických a environmentálnych odborov na netechnických vysokých školách. Jej cieľom je oboznámiť študentov so základnými a najdôležitejšími typmi primárnych anorganických surovín, s najvýznamnejšími lokalitami ich výskytu na Slovensku a vo svete a s najdôležitejľími spôsobmi ich priemyselného využitia. Napriek tomu, že táto učebnica bola písaná pre potreby chemických a environmentálnych odborov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, domnievam sa, že aspoň časť informácií v nej uvedených budú užitočné aj pre študetov geologických odborov našej fakulty, ako aj iných vysokých škôl.

Autor

Bratislava, júl 2011

* * *

1. ÚVOD

Jeden z problémov výučby chémie na tých vysokých školách, ktoré sa zameriavajú prednostne na základný výskum v oblasti chémie, možno často pozorovať značnú odtrhnutosť obsahu výučbových kurzov od praktických problémov. Absolventi chemických odborov prírodovedeckých fakúlt absorbujú počas štúdia množstvo informácií o štruktúre a vlastnostiach látok, o ktorých význame nemusíme pochybovať, avšak často nevedia, ktoré sú východiskové suroviny pre výrobu najdôležitejších priemyselných produktov a aké sú metódy ich výroby. Jedná sa pritom o látky, ktorých výroba o mnoho poriadkov prevyšuje výrobu iných mnohých „populárnych“ anorganických produktov. Tento problém je pravdepodobne najexponovanejší v anorganickej chémii a vedie k situácii, keď absolvent anorganickej chémie nevie takmer nič o najbežnejších mineráloch a horninách, skle, cemente alebo tradičnej keramike, resp. keď mnohí študenti si myslia, že primárnym zdrojom napr. kremíka alebo vanádu je renomovaná dodávateľská firma chemikálii.

Táto publikácia sa snaží oboznámiť poslucháčov chémie na vysokých školách s tými nesilikátovými minerálmi, ktoré možno z hľadiska ich priemyselného využitia považovať za dôležité. Zároveň sa snaží aj o výber najdôležitejších aplikácií týchto minerálov. Táto knižka obsahuje iba všeobecné informácie o mineráloch – nepokladal som za vhodné zaraďovať do nej ich konkrétne fyzikálne parametre, ktoré sú k dispozícii v každej mineralogickej databáze voľne prístupnej na Internete. Publikácia zároveň neobsahuje ani informácie chemického charakteru, ako sú napr. štruktúry minerálov, pretože tie sú súčasťou väčšiny učebníc anorganickej chémie.

Pretože rukopis tejto publikácie neprešiel jazykovou úpravou, vopred sa ospravedlňujem za prípadné chyby, ktoré sa v texte vyskytujú. Budem vďačný každému, kto ma na formálne chyby a prípadné obsahové nepresnosti upozorní.

Kontaktná adresa je: jesenakfns.uniba.sk

Autor

* * *

Poďakovania

V prvom rade si dovoľujem poďakovať recenzentom tejto publikácie, dlhoročným skvelým učiteľom geológie a chémie na Prírodovevedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorými sú geologička Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. a anorganický chemik, Doc. RNDr. Vladimír Štefan Fajnor, CSc. Tretiemu recenzentovi, ktorým je Mgr. Marta Sentpetery z Odboru Geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, kde sa venuje vedeniu evidencii zásob ložísk nerastov na Slovensku, som taktiež veľmi zaviazaný za jej ochotu zdarma posúdiť text tejto publikácie z pohľadu odborníka profesionálne sa venujúceho problematike nerastných surovín na Slovensku.

Ak odhliadneme od obrázkov, ktorých autorom som ja sám, tak hlavná časť prevzatých obrázkov v tejto publikácii pochádza od troch autorov. Sú nimi významný americký zberateľ a obchodník s minerálmi Dr. Robert Lavinsky z texaského mesta Richardson, geológ Mgr. Daniel Ozdín, PhD. z Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Roger Weller z Cochise Colledge, Cochise Couty, Arizona. Týmto si dovoľujem všetkým za ich vynikajúce obrázky úprimne poďakovať.

Mgr. Stanislave Pavlíkovej ďakujem za pomoc pri jazykovej korektúre textu. Posledné moje poďakovanie adresujem RNDr. Jane Chrappovej, PhD., ako aj ďalším svojim kolegom z Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za vyjadrenie podpory a zmysluplnosti predkladaného dokumentu.

Autor

* * *

Acknowledgement

The author thanks Dr. Robert Lavinsky (Richardson, Texas, United States) and Roger Weller (Cochise Colledge, Cochise Couty, Arizona, United States) for permission to publish photos of minerals from their collections.