Analýza veľkosti častíc

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Karol Jesenák

jesenakfns.uniba.sk

2008

ISBN 978-80-223-2464-9

Obsah

1.  ÚVOD

pdf  0,8 Mb

 

2.  ÚVOD DO PROBLEMATIKY ANALÝZY VEĽKOSTI ČASTÍC

pdf  6,1 Mb

2 1 Vzťah medzi veľkosťou častíc a vlastnosťami látok 16
2 2 Pojem častica 33
2 3 Metódy popisu zrnitostného zloženia látok 49
2 4 Zrnitostné zloženie látok 52

 

3. SITOVÁ ANALÝZA

pdf 0,4 Mb

3 1 Úvod do problematiky sitovej analýzy 65
3 2 Klasifikácia metód sitovej analýzy 66
3 3 Typy analytických sít 67
3 4 Metódy analýzy a technické riešenia 69
        3 4 1 Zariadenia s pohyblivými sitami 69 
        3 4 2 Zariadenia s fixovanými sitami 71 
3 5 Výber metódy analýzy 74
3 6 Iné metódy založené na mechanickej frakcionácii tuhých častíc 77

 

4. SEDIMENTAČNÉ METÓDY

pdf  4,5 Mb

4 1 Úvod do problematiky sedimentačných metód 79
4 2 Všeobecné vlastnosti sedimentačných metód 79
4 3 Rýchlosť sedimentácie tuhej častice v kvapaline 81
4 4 Klasifikácia sedimentačných metód 84
4 5 Gravitačné metódy 85
        4 5 1 Prírastkové metódy 87
        4 5 2 Kumulatívne metódy 92
        4 5 3 Metóda štartovacej čiary 94
4 6 Centrifugačné metódy 96
4 7 Príklad využitia sedimentačnej frakcionácie 100 

 

5. OPTICKÉ METÓDY

pdf  3,9 Mb 

5 1 Úvod do problematiky optických metód 102
5 2 Priame metódy 102 
      5 2 1 Optická, elektrónová a transmisná mikroskopia 102 
      5 2 2 Skenovacia sondová mikroskopia 115
5 3 Nepriame metódy 120
      5 3 1 Laserová difrakčná analýza 120
      5 3 1 1 Prechod svetla disperznou sústavou 120
      5 3 1 2 Laserové analyzátory veľkosti častíc 126
      5 3 2 RTG difrakčná analýza 134
5 4 Netypické prípady analýzy častíc 137
5 5 Stručná informácia o osobnostiach, ktoré boli spomenuté v súvislosti s difrakčnými metódami analýzy veľkosti častíc 143   

 

6. LITERATÚRA

            pdf  0,057 Mb

 

 

Fotogaléria

Pozrite si ďalšie fotky vo Fotogalérii