Pôvod názvov významných minerálov

Publikácia v PDF formáte

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Prírodovedecká fakulta

Karol Jesenák, jesenakfns.uniba.sk

Bratislava 2011

* * *

Táto publikácia je nekomerčným produktom, určeným pre vzdelávacie učely.

© Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Všetky práva vyhradené. Táto kniha ani jej časti nesmú byť žiadnym spôsobom reprodukované, ukladané alebo rozširované bez písomného súhlasu autora.

Recenzenti:

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.
RNDr. Ľubomír Kuchta, PhD.

1. vydanie

Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK

Rok vydania: 2011

Za odbornú a jazykovú stránku publikácie zodpovedá autor

Fotografia na titulnej strane: pyrargyrit. Autor: Daniel Ozdín.

ISBN 978-80-223-3129-6

* * *

Venujem mojej dcére Janke

* * *

Informácia o autorovi

Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD. pracuje na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v oblasti výskumu moderných anorganických materiálov. Prednáša niekoľko predmetov súvisiacich s problematikou environmentálnej, anorganickej a materiálovej chémie. Je autorom približne 320 odborných textov, zahrňujúcich aj niekoľko monografií a vysokoškolských skrípt. Zároveň je autorom šesťdesiatich vedecko-populárnych a didaktických publikácií.

* * *

Motto:
Liečebná sila minerálov je ohromná.
Ak však máte komplexný zdravotný problém,
je lepšie, ak ho namiesto jedným minerálom budete liečiť nosením vreca plného štrku.
Ten ich totiž obsahuje mnoho.
Ak už nič iného, zlepšíte si tým aspoň fyzickú kondíciu.
(Karol Jesenák)

* * *

Poďakovania

V prvom rade si dovoľujem poďakovať recenzentovi tejto knižky Mgr. Danielovi Ozdínovi, PhD. z Katedry mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za jeho ochotu zdarma posúdiť túto knižku, ako aj za všetky jeho cenné pripomienky k predloženému textu. Zároveň mu ďakujem za mnoho krásnych fotografií minerálov. Ten, kto sa niekedy pokúšal urobiť slušnú fotografiu minerálu vie, že sa jedná o mnoho hodinovú kvalifikovanú prácu, nehovoriac o tom, že získanie týchto minerálov často vyžaduje mnoho času a profesionality.
Veľmi vďačný som tiež RNDr. Ľubomírovi Kuchtovi, PhD. z Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za posúdenie textu z pohľadu anorganického chemika.
Mimoriadne moje poďakovanie patrí Rogerovi Wellerovi z Cochise Colledge, Cochise Couty, Arizona, za láskavé povolenie použiť jeho fotografie minerálov uverejnené na domovskej univerzitnej stránke.
Mgr. Zuzke Bachnárovej som vďačný za konzultácie, týkajúce sa pôvodom španielskych názvov minerálov a Doc. Mgr. Martinovi Slobodníkovi, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za informácie súvisiace s čínskym názvom kaolínu.
Chcel by som sa tiež poďakovať mnohým nemenovaným anonymným autorom obrázkov, ktoré boli použité v tomto dokumente a ktorí ich dali k dispozícii pre verejné použitie na rôznych internetových stránkach.
Zároveň vopred chcem poďakovať všetkým, ktorí ma upozornia na prípadné chyby vyskytujúce sa v texte.
Posledne by som chcel poďakovať firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za povolenie použiť niekoľko digitálnych ortofotomáp – poďakovanie patrí predovšetkým Ing. Alici Solčányiovej a Ing. Róbertovi Barcovi.

Autor

* * *

Acknowledgement

The author thanks Roger Weller for permission to publish photos of minerals from Geology Home Page of Cochise Colledge, Cochise Couty, Arizona, in this publication.

Author

* * *

OBSAH

1 Úvod 8

2 PRVKY 9

3 SULFIDY A SULFOSOLI32

4 HALOGENIDY 69

5 OXIDY A HYDROXIDY 79

6 KARBONÁTY A NITRÁTY 123

7 BORÁTY 142

8 SULFÁTY, CHRÓMANY, VOLFRÁMANY A MOLYBDÉNANY 146

9 FOSFÁTY, ARZENÁTY A VANADÁTY 165

10 SILIKÁTY 186

11 ORGANICKÉ ZLÚČENINY 313

Literatúra 315

Použité internetové zdroje 319

Pôvod prevzatých obrázkov 320