Články v časopise Posterus.sk

Úvodný komentár

      Časopis Posterus.sk  je interdisciplinárny internetový časopis zverejňujúci od roku 2008 jednak pôvodné vedecko-výskumné práce, kompilačné texty a zároveň aj popularizačné články. Publikujú sa v ňom práce predovšetkým z oblasti prírodných a technických vied, ale aj humanitne zamerané príspevky. Podrobnejšia informácia o zameraní časopisu je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.posterus.sk/.  

      Články sú v tomto súbore zoradené chronologicky. Ich začlenenie do časopisu Posterus.sk a aj prípadné reakcie na tieto články možno vidieť na vyššie uvedenej adrese.

      Hlavný dôvod publikovania v tomto časopise bolo interdisciplinárne zameranie časopisu a umožnenie veľmi pohotovej reakcie na niektoré aktuálne problémy a kauzy, z ktorých mnohé sa bezprostredne týkajli akademického prostredia. 

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak

1. Ako sa chytá hviezdny prach alebo Čo sú to sól-gélové metódy I. [.pdf]

2. Boli čílski baníci ohrození Kesonovou chorobou? alebo Slovenský transfer vedeckých informácií laickej verejnosti [.pdf]

3. Poznámka k problému kopírovania dokumentov v prácach študentov [.pdf]

4. Poznámka k problému vedomého porušovania autorských práv v prácach študentov [.pdf]

5. Môže neodborník so všeobecným vzdelaním v prírodných vedách zaujať stanovisko k špecifickému odbornému problému? [.pdf]

6. Komentár k termínom „učiteľská kompetencia“ a „kľúčová kompetencia“ [.pdf]

7. Odborné stanovisko k propagačnému textu dokumentárneho filmu „Azbest – biela smrť“ [.pdf]

8. Stanovisko k potrebe uvádzania autorských percentuálnych podielov v odborných publikáciách akademických pracovníkov [.pdf]