Environmentálna anorganická chémia

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Prírodovedecká fakulta

Karol Jesenák

Environmentálna anorganická chémia

Bratislava 2005

Vysokoškolské skriptá

© Ing. Karol Jesenák,  PhD., 2005

jesenakfns.uniba.sk


Recenzenti:
RNDr. Ľubomír Kuchta, PhD.
RNDr. Milan Kohút, CSc.

Za odbornú, obsahovú a jazykovú úpravu učebných textov zodpovedá autor.

Rukopis neprešiel jazykovou úpravou v redakcii.

ISBN 80-223-2072-2

V prípade záujmu sú skriptá k dispozícii u autora

Obsah

Predhovor, úvod

uvod.pdf

1. Zem - stručná charakteristika (8 str.)

ENV.01.pdf 

1.1. Vznik a vývoj planéty Zem (9.str)
1.2. Stavba a chemické zloženie Zeme (11.str.)
1.3. Teória litosférických dosiek (14.str.)

2.  Charakteristiky hlavných sfér životného prostredia (14.str.)

ENV.02.pdf 

2.1. Geosféra (14.str.)
2.2. Hydrosféra (16.str.)
2.3. Atmosféra (20.str.)
2.4. Biosféra (23.str)
2.5. Pedosféra (25.str)

3. Anorganické látky v zemskej kôre (27.str.)

ENV.03.pdf 

3.1. Horninotvorné minerály (29.str.)
3.2. Klasifikácia minerálov (32.str.)
3.3. Stručná chrakteristika dôležitých minerálov (33.str.)
3.3.1. Prvky (33.str.)
3.3.2. Sulfidy (38.str.)
3.3.3. Oxidy (44.str)
3.3.4  Hydroxidy (48.str.)
3.3.5. Halovce (51.str.)
3.3.6. Uhličitany (54.str.)
3.3.7. Dusičňany (59.str.)
3.3.8. Boritany (59.str.)
3.3.9. Sírany a chrómany (59.str.)
3.3.10. Volframany a molybdenany (62.str.)
3.3.11. Fosforečnany, arzeničnany a vanadičnany (63.str.)
3.3.12. Kremičitany (63.str.)
3.3.12.1. Neosilikáty (65.str.)
3.3.12.2. Sorosilikáty (66.str.)
3.3.12.3. Cyklosilikáty (66.str.)
3.3.12.4. Inosilikáty (67.str.)
3.3.12.5. Fylosilikáty (68.str.)
3.3.12.6. Tektosilikáty (79.str.)

4. Typy hornín a ich vzájomné premeny (86.str.)

ENV.04.pdf 

4.1. Magmatické horniny (86.str.)
4.2. Sedimentárne horniny (99.str.)
4.3. Metamorfované horniny (117.str.)

5. Priemyselné využitie anorganických surovín, ich ťažba a ekologické dôsledky (125.str.)

ENV.05.pdf 

5.1. Klasifikácia zdrojov surovín (125.str.)
5.2. Spôsob ťažby anorganických surovín (126.str.)
5.3. Dôležité rudné a nerudné suroviny (133.str.)

6. Kolobeh látok (135. str.)

ENV.06.pdf

6.1. Kolobeh uhlíka (136.str.)
6.2. Kolobeh kyslíka (137.str.)
6.3. Kolobeh fosforu (138.str.)
6.4. Kolobeh síry (138.str.)
6.5. Kolobeh dusíka (139.str.)

7. Medzifázové interakcie (140.str.)

ENV.07.pdf

7.1. Zloženie a vznik sedimentov (141.str.)
7.2. Anorganické koloidy (144.str.)
7.3. Koloidné vlastnosti ílových minerálov (145.str.)
7.4. Sorpcia a prírodné anorganické sorbenty (148.str.)
7.5. Iónová výmena katiónov kovov s vodnými usadeninami (153.str.)
7.6. Organické látky v sedimentoch a suspendovanej hmote (154.str.)

8. Transport látok v pôdach a sedimentoch (157.str.)

ENV.08.pdf 

8.1. Prestup kvapaliny pórovitou matricou (158.str.)
8.1.1 Preferované prúdenie (158.str.)
8.1.2. Miešateľné prúdenie (159.str.)
8.1.3. Prúdenie makropórmi (159.str.)
8.1.4. Prúdenie prstami (161.str.)
8.1.5. Prúdenie lievikom (162. str.)
8.2. Fyzikálne modely prenosu látok (162.str.)
8.2.1. Konvektívno-disperzný model (163.str.)
8.2.2. Stochasticko-konvektívny model (166.str.)
8.2.3. Doménové modely (166.str.)

9.  Anorganické polutanty a ich toxické vlastnosti (168.str.)

ENV.09.pdf 

9.1. Účinky chemických látok na organizmus (168.str.)
9.1.1. Predmet toxikológie a toxikologickej chémie (169.str.) 9.1.2. Vzťah medzi množstvom toxickej látky a účinkom na organizmus (169.str.)
9.1.3. Letálna dávka a klasifikácia toxických látok (170.str.)
9.1.4. Účinok niekoľkých, súčasne pôsobiacich látok (171.str.)
9.1.5. Neletálne účinky látok (171.str.)
9.1.6. Účinky reverzibilné a ireverzibilné (172.str.)
9.1.7. Hypersenzitivita a hyposenzitivita (172. str.)
9.1.8 Endogénne a xenobiotické látky (172.str.)
9.2. Anorganické polutanty (173.str.)
9.2.1. Prvky (173.str.)
9.2.2. Halogény (173.str.)
9.2.3. Toxické kovy (174.str.)
9.2.4. Anorganické zlúčeniny (179.str.)

Použitá a odporúčaná literatúra (187.str.)

ENV.10.pdf

Komentár k obrazovým ilustráciám (189.str.)

komentar.pdf