Články v časopise Biológia, Ekológia, Chémia

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak

Úvodný komentár

Časopis Biológia Ekológia Chémia je časopis pre školy. Vydáva ho v tlačenej aj elektronickej forme Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Všetky doterajšie čísla (od roku 1996) sú k dispozícii na tejto adrese: http://bech.truni.sk/ .

Súčasťou všetkých článkov zaradených do tohto súboru sú titulné strany príslušných čísiel časopisov. Všetky články sa venujú odborným témam ku ktorým sú zaradené aj tva články bezprostredne sa týkajúce vysokoškolského štúdia. Prvý je z roku 2003 s názvom „Ako sa hodnotia učitelia ma vysokých školách", druhý je z roku 2005 s titulom „Ako sa hodnotia diplomové práce“. 

Témy odborných článkov publikované v tomto časopise sa prelínajú s témami článkov vo vedecko-populárnom časopise Quark, avšak ich rozsah je väčší a spôsob písania je prispôsobený komunite učiteľov. Hlavným zámerom zverejňovania článkov v tomto časopise bolo dosiahnuť lepšiu informovanosť učiteľov pred informovanosťou laickej verejnosti. 

 

01. Sól-gél metódy (2001) [.pdf]

02. Neobyčajné materiály - anorganické aerogély (1997) [.pdf]

03. Ílové minerály okolo nás (1998) [.pdf]

04. Poznámka ku kapitole Roztoky v učebniciach stredných škôl (1999)  [.pdf]

05. Metódy a možnosti využitia granulometrickej analýzy (2000)  [.pdf]

06. Prírodné sorbenty a ich využitie pri ochrane životného prostredia (2001) [.pdf]

07. Chaotické deje v prírode a prírodných vedách (2002) [.pdf]

08. Ako sú hodnotení učitelia na vysokých školách (2003) [.pdf]

09. Čo je to mechanochémia (2004) [.pdf]

10. Polymérne ílové nanokompozity (2005) [.pdf]

11. Ako sa hodnotia diplomové práce (2005) [.pdf]

12. Čo sú to fylosilikáty (2006) [.pdf]

13. Dva pohľady na dôležitosť tém anorganickej chémii (2O21) [.pdf]  [web]  [.pdf2]

14. Informácia o jednej všeobecno-vzdelávacej aktivite časopisu Quark (2021) [.pdf]  [web]  [.pdf2]

15. Postačujú vedomosti stredoškolákov z chémie pre pochopenie funkcie
      tradičných protiepidemických opatrení? (2021) [.pdf]  [web]  [.pdf2]