Exkurzia po miestach ťažby a spracovania rudných surovín na Slovensku

Exkurzia_rudne_1cast.pdf

Exkurzia_rudne_2cast.pdf

* * *

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Prírodovedecká fakulta

KAROL JESENÁK, jesenakfns.uniba.sk

2011

* * *

Recenzenti:

Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.
RNDr. Milan Kohút, CSc.
RNDr. Ľubomír Kuchta, CSc.

© Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Všetky práva vyhradené. Tento dokument ani jeho časti nesmú byť žiadnym spôsobom reprodukované, ukladané alebo rozširované bez písomného súhlasu autora.

Za odbornú a jazykovú stránku tejto publikácie zodpovedá autor.

ISBN 978-80-223-3127-2

Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave

Dokument je prístupný na internetovej stránke

Fotografie na obálke a titulnej stránke: Karol Jesenák

* * *

Janke a Matúšovi

* * *

Informácia o autorovi

Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD. pracuje na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na výskum pórovitých silikátových materiálov a syntézu uhlíkových nanorúrok. Prednáša niekoľko predmetov súvisiacich s problematikou anorganickej, materiálovej, silikátovej a environmentálnej chémie.

Je autorom približne 320 odborných textov, zahrňujúcich aj niekoľko monografií a vysokoškolských skrípt. Zároveň je autorom šesťdesiatich vedecko-populárnych a didaktických publikácií. Zastáva názor, že úroveň slovenských vysokých škôl by sa mala hodnotiť podľa ceny sladkostí vo fakultných bufetoch: čím by bola nižšia, tým by úroveň školy bola vyššia.

* * *

Motto:

Vysokoškolskí učitelia by sa mali hodnotiť najmä podľa ich hmotnosti a hladiny cholesterolu v krvi. V týchto parametroch totiž výrazne prevyšujem priemernú akademickú komunitu nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Karol Jesenák

* * *

Predkladaný dokument je vedecko-populárnou prácou, určenou pre vzdelávacie účely. Je určený každému, kto sa na neprofesionálnej úrovni zaujíma o problematiku ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku a o problémy súvisiace s týmito činnosťami. Cieľovou skupinou sú učitelia a študenti chémie, prírodných vied a environmentálnych vedných disciplín, ako aj široká laická verejnosť. Hlavným cieľom práce je preklenúť bariéru medzi geológiou a inými vednými disciplínami a prispieť ku zvýšeniu všeobecnej vzdelanosti, týkajúcej sa histórie a súčasnosti Slovenska.
Táto práca vychádza výlučne ako elektronický dokument ponúkaný ku všeobecnému verejnému použitiu. Sú v nej použité dokumenty mnohých akademických, výskumných a muzeálnych pracovníkov, ktorí ich poskytli ochotne a bezplatne. Na vydanie tejto publikácie neboli použité žiadne finančné prostriedky z verejných zdrojov. Pretože vznik tohto dokumentu vyžadoval nemalé úsilie, bol by som vďačný každému prejavu akejkoľvek reakcie na jeho obsah, užitočnosť a prípadné chyby. Možno ho adresovať na e-mailovú adresu: jesenakfns.uniba.sk. Zároveň chcem požiadať prípadných záujemcov o použitie obrázkov a dokumentov z tejto práce o písomnú žiadosť adresovanú na uvedenú e-mailovú adresu. Za pochopenie ďakujem.
Autor

* * *

Predhovor

V prvom rade si dovoľujem poďakovať recenzentom tejto publikácie Prof. RNDr. Martinovi Chovanovi, CSc. z Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc., zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a RNDr. Ľubomírovi Kuchtovi, CSc., za čas strávený nad týmto dokumentom, ale najmä za veľký počet pripomienok, ktoré prispeli ku jeho skvalitneniu. Dovoľujem si ďalej poďakovať všetkým organizátorom geologických, geografických a pedologických exkurzií, na ktorých som sa mohol zúčastniť vďaka pozvaniu ich organizátorov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sú to predovšetkým Doc. RNDr. Lídia Turanová, CSc. z Geologického ústavu, RNDr. Mária Bizubová z Katedry fyzickej geografie a geoekológie, Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc., Doc. RNDr. Peter Uhlík, PhD., Mgr. Peter Šottník, PhD. a Mgr. Michal Šutriepka, PhD. z Katedry ložiskovej geológie, Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. z Katedry mineralógie a petrológie a Doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. z Katedry pedológie. Zároveň si dovoľujem poďakovať za všestrannú pomoc RNDr. Marte Ďurovičovej, CSc., z Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Mimoriadnu vďaku chcem vyjadriť pani Gabriele Kolesárovej z Baníckeho múzea v Rožňave a pánovi Pavlovi Horváthovi z rovnakej inštitúcie, za veľkú všestrannú ochotu, pomoc a zároveň za všetky poskytnuté dokumenty, vrátane krásnych historických fotografií, ktoré mimoriadnym spôsobom obohatili túto prácu.

* * *

Poďakovania

Pani Zuzane Šaršaňovej, majiteľke penziónu v Nálepkove, ďakujem za zaujímavé informácie, týkajúce sa histórie banských objektov v Nálepkove, ako aj za poskytnutie ubytovania v poslednom možnom termíne pred úplným zotmením. Ďalej ďakujem mnohým nemenovaným spoluobčanom, ktorý mi poskytli mnoho zaujímavých informácií o lokalitách ťažby rúd na Slovensku. Mnohí z nich boli dlhoročnými zamestnancami ťažobných podnikov na Slovensku.
Tento dokument obsahuje niekoľko desiatok prevzatých snímok a dokumentov. Ďakujem za ne predovšetkým pani Gabriele Kolesárovej a pánovi Pavlovi Horváthovi z Baníckeho múzea v Rožňave, Bc. Magdaléne Bekessovej, PhDr., riaditeľke Podtatatranského múzea v Poprade, Milanovi Paprčkovi z firmy CASSOVIA BOOKS, Ing. Iljovi Bachárovi a RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc.
Veľká moja vďaka patrí zároveň pánom Marekovi Timkovi, Miroslavovi Bacherovi a Milošovi Blahútovi z Prešova, za povolenie zaradiť do tohto dokumentu obrázky z ich obdivuhodnej internetovej stránky, citovanej v záverečnej časti tohto dokumentu. K tomuto poďakovaniu by som chcel pripojiť prianie, aby pri ich odvážnych aktivitách, spojených so skúmaním priestorov starých baní, neopúšťalo šťastie. Budú ho veľmi potrebovať.
Ďakujem tiež Mgr. Ladislavovi Blaškovi z Piaristického gymnázia Františka Hanáka v Prievidzi za pekné fotky Františkovej huty a Ing. Vlastimilovi Boháčovi, CSc. za obrázky z Brhloviec a informácie, týkajúce sa merania tepelných vodivostí hornín.
Veľká moja vďaka patrí Mgr. Dušanovi Kúšikovi, vedúcemu oddelenia evidencie a ochrany ložísk nerastných surovín, z odboru Geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Napriek tomu, že v tejto práci som sa chcel vyhnúť detailným odborným informáciám, jeho dokumenty v závere práce som do nej zaradil. Stali sa tak asi jedinými z mála kvantifikovateľných údajov, týkajúcich sa ťažby nerastných surovín.
Musím úprimne poďakovať Ing. Márii Masarovičovej, CSc. z Katedry geotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za nezištné poskytnutie dokumentov, týkajúcich sa banských odkalísk na Slovensku, RNDr. Ľubomírovi Jurkovičovi, PhD., z Katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, za poskytnuté dokumenty, týkajúce sa znečistenia pôd a sedimentov v dôsledku banskej činnosti, RNDr. Marianovi Zlochovi, CSc. za dokumenty súvisiace s družicovým výskumom územia Slovenska, Doc. Ing. Petrovi Blišťanovi, PhD. z Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií v Košiciach, za počítačové modely ložísk, RNDr. Viere Banásovej, CSc. z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, za snímky rastlín žijúcich na banských odpadoch a Mgr. Stanislavovi Šoltésovi, PhD. zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave za dokumenty a informácie týkajúce sa registra starých banských diel. Za snímky minerálov ďakujem Mgr. Danielovi Ozdínovi, PhD. z Katedry mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Rogerovi Wellerovi, z Cochise College – Cochise County Arizona.
Ďakujem Mgr. Art. Barbare Balážovej, PhD. z Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave, za poskytnuté informácie týkajúce sa témy „industriálna, urbánna a sakrálna krajina“. Cestovateľovi a fotografovi Martinovi Siptákovi z Martina ďakujem za umeleckú fotografiu priemyselnej časti Kremnice.
Veľmi som vďačný baníckym nadšencom z obce Rudná, Bc. Kamilovi Kerekešovi a Petrovi Burkovskému, za mnohé skvelé fotografie opustených baní v okolí Rožňavy, ako aj za iné skvelé dokumenty. Za fotografie z výroby ferozliatin ďakujem podniku OFZ, a.s., Istebné. Ing. Sojkovej a spoločnosti Železiarne Podbrezová ďakujem za všetky venované dokumenty, týkajúce sa menovaného podniku. Chcem poďakovať aj RNDr. Stanislavovi Pavlarčíkovi zo Štátnych lesov TANAPu (z Výskumnej stanice v Tatranskej Lomnici) a Ing. Karolovi Kurkovi a Ing. Demeterovi Gacovi z Kremnickej banskej spoločnosti s.r.o, za poskytnuté historické dokumenty a aktuálne snímky, týkajúce sa ťažby rúd vo Vysokých Tatrách a ťažby bentonitov v Kremnici, Mgr. Tomášovi Lánczosovi z Katedry geochémie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za sériu skvelých snímok zo skládky Halňa v Krompachoch.
Záverom si dovoľujem poďakovať RNDr. Petrovi Pauditšovi PhD. za skvelé fotografie z Novej Bane, Rudna nad Hronom, Pukanca a Detvy - Bieleho vrchu, ako aj za mnohé zaujímavé informácie. Za ďalšie dokumenty z oblasti Detvy - Bieleho vrchu ďakujem Mgr. Františkovi Bakosovi, PhD., RNDr. Petrovi Pauditšovi PhD., Mgr. Romanovi Hanesovi, Mgr. Petrovi Žitňanovi, Mgr. Petrovi Fuchsovi, RNDr. Jaroslavovi Lexovi, CSc. a RNDr. Vlastimilovi Konečnému, CSc. Z rovnakých dôvodov ďakujem aj spoločnosti EMED – Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica.
Ďakujem firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za umožnenie
použiť digitálne ortofotomapy vybraných banských území Slovenska. Moje osobné
poďakovanie za ochotu patrí Ing. Alici Solčányiovej a Ing. Róbertovi Barcovi.
Ďakujem firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za umožnenie použiť digitálne ortofotomapy vybraných banských území Slovenska. Moje osobné poďakovanie za ochotu patrí Ing. Alici Solčányiovej a Ing. Róbertovi Barcovi.

* * *

Acknowledgment

I want to thank Roger Weller from Cochise College – Cochise County Arizona for the provided images of minerals

* * *

O b s a h  -  I. časť

I. Úvod 17

II. Popisované lokality 21

Veľký Slavkov 28

Banská Štiavnica 34

Štiavnické Bane 69

Hodruša – Hámre 79

Nová Baňa 86

Brehy – Rudno nad Hronom 102

Pukanec 114

Kremnica 132

Banská Bystrica 148

Špania Dolina 163

Špaňodolinský vodovod 187

Vodné dielo Motyčky – Dolný Jelenec – Staré Hory 200

Staré Hory 210

Richtárová 213

Piesky 221

Ľubietová 229

Malachov 244

Tajov 269

Vysoké Tatry 280

Kriváň 282

Tatranská Javorina 301

Kopské sedlo 319

Okolie Zeleného plesa 325

Murárikova rokľa 335

Sedlo Ostrvy 343

Podbiel - Františkova huta 347

Istebné 351

Podbrezová 359

Nízke Tatry 373

Liptovský Hrádok 383

Dúbrava 389

Rudňany 406

Slovinky 432

Vikartovce 462

Novoveská Huta 465

Kluknava – Štefanská Huta 472

Krompachy 486

Kišovce – Švábovce 512

* * *

O b s a h

II  časť

Popisované lokality (pokračovanie) 8
Smolník 9
Smolnícka Huta  29
Mníšek nad Hnilcom  44
Prakovce 51
Medzev 57
Poproč 67
Jasov 75
Gelnica 79
Nálepkovo  113
Hnilčík 119
Dobšiná  126
Vlachovo  134
Nižná Slaná  143
Rožňava  159
Krásna Hôrka 238
Drnava  242
Betliar 248
Pača  253
Štítnik  258
Železník 261
Gombasek 274
Košice  283
Pezinok 294
Žiar nad Hronom   322
Sereď 339

III Krátky úvod do problematiky environmentálnych dôsledkov banskej činnosti  246

IV  Vegetácia na banských odpadoch  352

V  Dokumentácia starých banských diel  365

VI Dokumenty charakterizujúce ťažbu a spracovanierúd na Slovensku od 16  do začiatku 21 storočia 373

VII  Ilustrácia použitia moderných metód modelovania ložísk nerastných surovín 385

VIII  Stručná charakteristika odkalísk na území Slovenska  393

IX  Výber geografických názvov spojených s banskou činnosťou a so spracovaním kovov  396

X Erby slovenských miest a obcí, poukazujúce na banské aktivity a spracovanie kovov   398

XI Lokality ťažby a spracovania rudných surovín na historických pohľadniciach  402

Zoznam použitej a odporúčanej literatúry 413
Použité internetové zdroje 426
Odporúčané internetové stránky  428
Zoznam autorov prevzatých obrázkov a dokumentov  430
Pôvod prevzatých obrázkov s neidentifikovanými autormi  433