Chemická literatúra

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Karol Jesenák

Bratislava 2019

Plný text publikáce vo formáte .pdf

Ďakujem za prejav akejkoľvek reakcie na obsah tejto publikácie a na upozornenie na prípadné chyby a nepresnosti. Možno ich adresovať na e-mailovú adresu: karol.jesenakuniba.sk

© Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc., 2019

ISBN 978-80-223-4685-6

Recenzenti:

 • 1. Prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
 • 2. Doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.

Jazyková úprava: RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Za odbornú a obsahovú úpravu textu zodpovedá autor.

Návrh obálky: Karol Jesenák

Grafická úprava: Karol Jesenák

1. vydanie, Bratislava, 2019

Zverejnené iba v elektronickej forme na webovej stránke: https://fns.uniba.sk/jesenak

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Informácia o autorovi

Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. je učiteľom na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa najmä na výskum moderných anorganických materiálov na báze oxidu titaničitého, oxidu kremičitého, uhlíkových nanorúrok a prírodných silikátov. Prednáša niekoľko predmetov súvisiacich s problematikou environmentálnej, anorganickej a  materiálovej chémie a zároveň prednáša o vedeckej a chemickej literatúre. Je  autorom približne 500 odborných textov, ktoré zahrňujú aj niekoľko monografií, vysokoškolských učebníc, ako aj mnohé vedeckopopulárne publikácie a články určené učiteľom chémie a iných prírodovedných predmetov.

Poďakovanie

Úprimne by som sa chcel poďakovať za cenné pripomienky predovšetkým recenzentom tejto publikácie Prof. Ing. Beatrice Plešingerovej, CSc. z Oddelenia nekovových materiálov Ústavu metalurgie Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a Doc. Ing. Alfonzovi Plškovi, CSc. z Centra kompetencie pre výskum skla VILA z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Veľmi oceňujem to, že moju prosbu na recenziu tejto publikácie prijali bez nároku na odmenu, ktorú som im nemohol ponúknuť z toho dôvodu, že táto publikácia vznikla bez podpory grantových agentúr. Veľká vďaka patrí aj RNDr. Henriete Mázorovej, PhD. z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa taktiež bez nároku na odmenu postarala o jazykovú korektúru tejto práce. Zároveň by som sa chcel poďakovať všetkým tým kolegom z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorí ma podporovali pri písaní tejto práce.

Obsah

PREDSLOV  8

1. ÚVOD. 9

2. HLAVNÝ PRODUKT VEDY A PRINCÍPY VÝMENY INFORMÁCIÍ VO VEDE. . 10

3. SÚČASNÁ SITUÁCIA V OBLASTI PUBLIKAČNEJ PRODUKCIE V CHÉMII  12

4. HODNOTA INFORMÁCIÍ A ZASTARÁVANIE INFORMÁCIÍ VO VEDE 27

5. ZDROJE VEDECKÝCH INFORMÁCIÍ 40

6. PRIMÁRNE A SEKUNDÁRNE PRAMENE VEDECKEJ LITERATÚRY  43

7. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÝCH TYPOV CHEMICKEJ LITERATÚRY. 45

 • 7. 1. ČASOPISY. 45
 • 7. 2. KONFERENČNÉ ZBORNÍKY . 61
 • 7. 3. PATENTOVÁ LITERATÚRA. 65
 • 7. 4. FIREMNÁ LITERATÚRA  73
 • 7. 5. KVALIFIKAČNÉ PRÁCE. 80
 • 7. 6. VÝSKUMNÉ PRÁCE. 81
 • 7. 7. MONOGRAFIE. 83
 • 7. 8. UČEBNICE, SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY  95
 • 7. 9. ENCYKLOPÉDIE. 104
 • 7. 10. TABUĽKY A SLOVNÍKY  112
 • 7. 11. KOMPENDIÁ A NÁSLEDNÍCKE DATABÁZY 124
 • 7. 12. REFERÁTOVÉ PERIODIKÁ  132


8. VEDECKÝ ČLÁNOK V ODBORNOM ČASOPISE. 156

 • 8. 1. NÁZOV. 163
 • 8. 2. AUTORI . 166
 • 8. 3. AUTORSKÉ PRACOVISKÁ A KONTAKTNÉ ADRESY AUTOROV 174
 • 8. 4. DÁTUM PRIJATIA A DÁTUM AKCEPTÁCIE. 175
 • 8. 5. ABSTRAKT. 176
 • 8. 6. KĽÚČOVÉ SLOVÁ 179
 • 8. 7. ÚVOD. 181
 • 8. 8. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ . 183
 • 8. 9. VÝSLEDKY A DISKUSIA. 189
 • 8. 10. ZÁVER. 198
 • 8. 11. KONFLIKT ZÁUJMOV  199
 • 8. 12. POĎAKOVANIA  201
 • 8. 13. ZOZNAM CITOVANÝCH ZDROJOV 203
 • 8. 14. MENEJ ROZŠÍRENÉ ČASTI PUBLIKÁCIÍ  206


9. POZNÁMKY K ŠTUDENTSKÝM ZÁVEREČNÝM A KVALIFIKAČNÝM PRÁCAM. 209

 • 9. 1. ÚVOD. 209
 • 9. 2. ROZSAH ZÁVEREČNÝCH PRÁC 213
 • 9. 3. ODBORNÝ TEXT. 215
 • 9. 4. NÁZOV. 216
 • 9. 5. HLAVNÉ ČASTI. 217

Predslov

Predkladaná publikácia je vysokoškolskou učebnicou určenou predovšetkým pre poslucháčov chemických a environmentálnych odborov na vysokých školách. Jej cieľom je oboznámiť študentov so základnými typmi vedeckej literatúry so zvláštnym dôrazom na literatúru chemickú. Tie časti práce, ktoré sa týkajú všeobecných charakteristík vedeckej literatúry a študentských záverečných prác, sú však užitočné aj pre študentov iných prírodovedných odborov. Napriek tomu, že táto učebnica bola písaná najmä pre potreby študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, veľká časť informácií, ktoré sú v nej uvedené budú užitočné aj pre študentov niektorých iných vysokých škôl, vrátane technických univerzít.

Autor

1. Úvod

Chemická literatúra predstavuje tak ohromný súbor publikácií, že akýkoľvek pokus o jej obsahové hodnotenie nemôže byť úspešný. Taktiež určenie jasnej hranice medzi chemickou literatúrou a literatúrou venujúcou sa iným prírodovedným a technickým disciplínam nie je možná. Táto hranica, ak ju hodnotíme z hľadiska predmetu skúmaných látok a javov, ako aj z hľadiska experimentálnych metód a metodík, je totiž veľmi difúzna.

Platí to aj o jednotlivých odboroch chémie. Na druhej strane, počet tradičných a aj nových spôsobov zverejňovania chemických informácií nie je mnoho a riadia sa veľmi podobnými pravidlami. Tie platia všeobecne pre celú vedeckú prírodovedne zameranú literatúru.

Cieľom tejto publikácie je pokúsiť sa študentom chemických odborov prírodných vied poskytnúť širší pohľad na rôzne typy chemickej literatúry. Tento zámer vyplynul zo súčasnej situácie, v ktorej sa väčšina študentov v rámci bakalárskych, diplomových a doktorandských dizertačných prác veľmi skoro špecializuje na riešenie veľmi úzkeho odborného problému v rámci svojho študijného programu, s ktorým súvisí aj veľmi jednostranná orientácia na veľmi úzky okruh odbornej literatúry.

Autor

Fotogaléria

Pozrite si ďalšie fotky - Fotogaléria