Pre záujemcov o štúdium

Čo ponúkame

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave garantuje vysokoškolské vzdelávanie troch študijných programov v rámci všetkých troch vzdelávacích stupňov

1. (Bc.) | študijný program Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie | 3 roky | profil a uplatnenie | ponuka tém bakalárskych prác | > viac vo videu, skladačke a prezentácii nižšie 

2. (Mgr.) | študijný program Fyzická geografia a geoinformatika | 2 roky | profil a uplatnenie | ponuka tém diplomových prác 

3. (PhD.) | študijný program Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika | 4 roky, externá forma 5 rokov | profil a uplatnenie | ponuka tém dizertačných prác


Komu sú určené naše študijné programy?
 • tým, ktorí majú vzťah prírode, radi sa v nej pohybujú i pracujú
 • tým, ktorých motivujú existenciálne výzvy vzťahu prírody a človeka
 • tým, ktorí majú záujem stať sa (prírodo)vedcami
 • tým, ktorí majú záujem nielen o geografiu ale aj environmentalistiku alebo geológiu
 • tým, ktorí majú záujem pracovať s modernými informačnými technológiami ako ich kvalifikovaní užívateliaPrezentácia Bc. študijných programov (novej) Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky 

 • Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • Geografia, kartografia a geoinformatika

Niektoré naše špecifiká

Dôležitou súčasťou našich študijných programov je výučba v teréne v rámci početných exkurzií a praxí s využitím moderného prístrojového vybavenia a geografických informačných systémov (GIS) – foto nižšie. Okrem exkurzií a terénnych praxí našich študijných programov je možné nepovinne vybrať si i akcie organizované inými katedrami, napr. každoročnú expedíciu do Južnej Ameriky alebo ďalšie

V druhom a treťom vzdelávacom stupni sa na výučbe podieľajú i externí spolupracovníci z ústavov Slovenskej akadémie vied ako i ďalších pracovísk Prírodovedeckej fakulty a príležitostní zahraniční hostia katedry.

Študenti sa zapájajú i do výskumnej činnosti katedry v rámci aktuálnych projektov, pričom v spolupráci s učiteľmi publikujú aj vo významných periodikách. Zúčastňujú sa študentských vedeckých konferencií, i medzinárodných súťaží. Absolvujú zahraničné stáže či praxe v odborných inštitúciách

Na študijné účely je k dispozícii okrem fakultnej knižnice aj bohatý mapový archív a knižnica katedry.


Predmety a témy záverečných prác

Nakuknite do študijných ročeniek obsahujúcich prehľady predmetov jednotlivých študijných programov pre aktuálny akademický rok (na stránke fakulty)   >>  pre 1. (Bc.) a 2. (Mgr.) stupeň štúdia   |   pre 3. (PhD.) stupeň štúdia

Príklady obsahu (zamerania) niektorých našich špecializovaných predmetov:

 • klimatické zmeny v priestore a čase
 • prírodné hrozby a riziká v krajine
 • kvartérny vývoj krajiny
 • krajinná ekológia
 • environmentálne plánovanie a manažment
 • krajinné plánovanie v praxi
 • exkurzie (z geológie, geomorfológie, geoekológie..., domáce i zahraničné)
 • zdroje údajov o krajine
 • geografické informačné systémy (GIS) ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní

Pozrite si aj témy, ktoré spracúvajú naši študenti vo svojich záverečných prácach  >> ponuka tém pre aktuálny, resp. nastávajúci akademický rok


Ukážky z terénnych praxí / cvičení / výskumu

Príklady uplatnenia sa našich absolventov 

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

Štátna ochrana prírody SR: správy národných parkov, chránených krajinných oblastí, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš...

Slovenská agentúra životného prostredia

veda a výskum (Geografický ústav SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV, Ústav hydrológie SAV, Botanický ústav SAV, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Stavebná fakulta STU, Technická univerzita Zvolen...)

Ministerstvo životného prostredia SR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Vodohospodárska výstavba, š. p.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.  

Pôdohospodárska platobná agentúra

Národné lesnícke centrum Zvolen

Stredisko lavínovej prevencie Jasná

Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum, Bratislava

Živica – centrum environmentálnej výchovy, Bratislava

a ďalšie odborné pozície na úradoch štátnej správy najmä v rezortoch životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, pôdohospodárstva, v orgánoch samospráv regiónov, miest a obcí a vo firmách pre:

 • územné plánovanie
 • krajinné plánovanie
 • geoinformatiku/GISy
 • odpadové hospodárstvo
 • posudzovanie vplyvu činností na krajinu
 • vydavateľskú činnosť
 • cestovný ruch
 • environmentalistiku ap.


Prečítajte si rozhovor s profesorom Jozefom Minárom

"Učarovalo mi vnímanie krajiny ako zmysluplného systému, v ktorom jednotlivé zložky krajiny od seba závisia a o sebe navzájom vypovedajú"   >> .PDF


"Nočná pyramída" na Rádiu Slovensko

Vypočujte si našich pracovníkov v "nočnej talkshow Rádia Slovenska so zaujímavými ľuďmi"

V rozhovore s prof. RNDr. Jozefom Minárom, CSc., sa dozviete mnoho zaujímavého o fyzickej geografii, geoekológii i geomorfológii, o prírodných hrozbách a ich štúdiu, niektorých prírodných zvláštnostiach Slovenska

Celkové trvanie 1:42 h (relácia začína po správach 1:45 min)


Chcete ďalšie informácie?

Spýtajte sa nás – píšte, volajte, navštívte nás   >> kontakty