Profil a uplatnenie absolventa 2. stupňa

Študijný program 

Fyzická geografia a geoinformatika

 

Absolventi:
  • dokážu samostatne analyzovať a komplexne spracovávať súbory dát o prírodnej krajine (jej jednotlivých zložkách i komplexoch), a to ako vo verbálnej rovine tak i kartograficky s využitím moderných geoinformačných metód
  • sú schopní napĺňať a spravovať priestorové databázy vo vybraných geoinformačných prostrediach
  • majú základné zručnosti v oblasti vedeckého prístupu k spracovaniu informácií vo forme odborného a vedeckého textu
  • sú schopní sa podieľať na zostavovaní odborných projektov, ich tímovom riešení a účinnej prezentácii získaných výsledkov
  • ovládajú základné metódy štatistického spracovania údajov a modelovania najmä v oblasti fyzickej geografie a geoekológie
  • v závislosti od zamerania v rámci povinne voliteľných predmetov prehlbujú svoje poznatky a kompetencie v geografickej kartografii a geografických informačných systémoch (GIS) (ovládajú teoretické princípy a metódy kartografických zobrazení a ich deformačných parametrov, kartografického modelovania, kartografickej interpretácie a reprezentácie, princípy a metódy klasifikácie obrazu a interpretácie vybraných javov z údajov diaľkového prieskumu Zeme a metódy digitálnej fotogrametrie, princípy a metódy tvorby jednotného lokalizačného systému komplexnej údajovej základne GIS, princípy a metódy tvorby údajového modelu o geografickej sfére, metódy transformácie údajového modelu do modelu geografickej databázy, princípy topológie a metódy tvorby topologickej štruktúry geografických objektov, princípy analytických a dopytovacích  metód geografickej bázy údajov,  či princípy a  metódy odvodenia nových informácií v GIS)
  • sú schopní koordinovať prácu v rámci širokospektrálnych tímov zaoberajúcich sa komplexnými problémami (územné a krajinné plánovanie, regionálny rozvoj, stratégie trvalo udržateľného rozvoja a pod.) problematiku hodnotenia prírodnej krajiny, pričom ich komparatívnou výhodou je ovládanie základov terénneho výskumu a mapovania zložiek prírodnej krajiny (georeliéfu, litosféry, pôd, krajinnej pokrývky), ako aj komplexných geosystémov 

 

Možnosti uplatnenia 

Všade tam, kde sa komplexne posudzujú vlastnosti krajiny, utvárajú a spravujú databázy GIS a robia rozhodnutia o správaní sa človeka v krajine:

  • vo  verejnej správe (najmä v rezortoch životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, pôdohospodárstva a v orgánoch samospráv regiónov, miest a obcí)
  • v súkromných expertných firmách (zameraných na rôzne aktivity v krajinnom plánovaní a hodnotení krajiny, jej zdrojov a potenciálov a pod.)
  • v akademickej sfére (je pripravený pre nadväzné doktorandské štúdium v celom spektre geografických a environmentálnych odborov)

Absolvent je dobre pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu, nielen so špecialistami v jednotlivých geovedných disciplínach, ale aj inými odborníkmi v priestorovom a regionálnom plánovaní, ochrane a využívaní krajiny a pod.). Široký prírodovedný základ obohatený o socioekonomický a environmentálny rozmer a komplexný syntetizujúci prístup založený na geoinformačných technológiách dávajú absolventovi všeobecne vysokú mieru adaptability, čo sú predpoklady pre jeho uplatnenie i v ďalších činnostiach a pružnú reakciu na meniacom sa trhu práce.