Archívy a knižnica

INFO | Výpožičky z archívov a knižnice

Obsah 

 • záverečné práce
 • kvalifikačné práce
 • záverečné správy z výskumných úloh
 • mapové diela (základné, tematické)
 • (fyzicko)geografické knihy
 • (fyzicko)geografické periodiká

Kontakt (kedy | kto | kde)

pondelok – štvrtok od 9:00 do 11:15 h | Zora MachováB1-449 (pavilón B1, 1. posch., č. 449) | je vítaná predchádzajúca e-mailová objednávka zora.machova"AT"uniba.sk | tel. 02 / 9014 9261

Čo | komu | ako

Záverečné a kvalifikačné práce záverečné správy z výskumných úloh 
> každému záujemcovi, a to len prezenčne za zálohu (preukaz a pod.). K štúdiu je k dispozícii zasadačka katedry B1-444

Mapové dielaknihy a periodiká 
výlučne študentom, ktorí majú zadanú záverečnú prácu na tejto katedre, a to aj absenčne na obmedzenú dobu

Archív záverečných a kvalifikačných prác a správ

Obsahuje na katedre vypracované (obhájené):

 • bakalárske práce (od 2005)
 • diplomové práce (od 1954)
 • písomné práce k ašpirantskému minimu (1979 – 1992)
 • písomné práce k dizertačnej skúške (od 1998)
 • kandidátske práce (1980 – 1998)
 • dizertačné práce k doktorandskému štúdiu (od 1998)
 • habilitačné práce (od 1969)
 • doktorské práce (1992)
 • rigorózne práce I. (1970 – 1980)
 • rigorózne práce II. (od 1999)
 • záverečné práce (správy) objednaných výskumov ("VHČ") (od 1974)
 • niekoľko rôznych záverečných prác z rokov 1943 až 1966

 

Katalóg prác a správ  >>  .XLS

 

Pre výpožičku záverečnej práce uveďte, prosím:

 • druh práce (bakalárska, diplomová...)
 • rok
 • priezvisko autora

 

NA STIAHNUTIE

MIČIAN, Ľudovít. Metavedné problémy geografie a krajinnej ekológie. Bratislava, 1992. Doktorská dizertačná práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie. 210 s.   >> .PDF (19 MB)

Knižnica

 

Sústreďuje publikácie pre štúdium zamestnancov a študentov katedry, a to najmä (fyzicko)geografické monografie, zborníky, skriptá a takmer úplné rady týchto slovenských periodík

 • Acta geographica Universitatis Comeninae, 
 • Aragonit,
 • Geografická revue,
 • Geografické spektrum,
 • Geografický časopis (len do roku 1994),
 • Geographia Slovaca,
 • Geomorphologia Slovaca et Bohemica a
 • Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca).  

Okrem vedeckej a odbornej literatúry obsahuje tiež niektoré slovníky, encyklopédie, učebnice, príručky písania, zákony a i.

 

Katalóg kníh, CD/DVD a periodík   >> .XLS