Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zásady používania názvov geografických objektov v cuzojazyčnom texte publikácií vydávaných v Slovenskej republike

(Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2012. 28 s.)

URČUJÚ

jednotný postup pri používaní názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte publikácií vydávaných na Slovensku alebo v inom písomnom materiáli vydanom na území Slovenska bez ohľadu na jeho spôsob a formu vydania 

OBSAHUJÚ 
  • návod na správne cudzojazyčné uvádzanie jedno- i viacslovných názvov geografických objektov, o. i. aj osobitne chránených území z územia Slovenska
  • tabuľku ekvivalentov najčastejšie používaných druhových označení geografických objektov a iných geografických termínov v angličtine a nemčine
  • zoznamy exoným z územia Slovenska v angličtine a nemčine

Zásady používania názvov... .PDF


Ďalšie podobné dokumenty 

k štandardizácii geografického názvoslovia  >>> Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Medzi nimi sú dôležité napr.: 

   >>> "Názvy geografických objektov z územia mimo SR"

   >>> "Názvy chránených území"

   >>> "Názvy vrchov, dolín, priesmykov, sediel a geomorfologických jednotiek"