O katedre

Vedecký profil

Aktuálna činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa dlhodobo orientuje na štúdium vzniku, vývoja a priestorového usporiadania prírodných geosystémov a ich komponentov pomocou terénneho výskumu, spracovania dát v geografických informačných systémoch (GIS) a počítačového modelovania. Dôraz je tiež na aplikácii fyzickogeografických a geoekologických poznatkov v oblasti plánovania a manažmentu krajiny, pri monitoringu a hodnotení stavu prírodného prostredia, pri hodnotení environmentálnych limitov, prírodných hazardov a rizík, prírodných potenciálov a ekosystémových služieb.

V súčasnosti sa vedecká činnosť katedry sústreďuje na témy ako:

 • morfotektonický vývoj Západných Karpát,
 • paleoekologické analýzy holocénneho vývoja krajiny,
 • geomorfometrické analýzy – najmä rozvíjanie metód segmentácie georeliéfu –,
 • vybrané aspekty súčasných klimatických zmien,
 • ronové geomorfologické procesy,
 • geoekologické analýzy pre precízne poľnohospodárstvo a
 • analýza a vývoj priestorových vstupných údajov modelov zmien krajinnej pokrývky. 

Top

Členmi špičkového vysokoškolského vedeckého „Tímu výskumu geodynamického vývoja Západných Karpát (Geodynamics)“ – jedného z 37 na Slovensku a piatich na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, uznaných Akreditačnou komisiou SR v roku 2015 – boli aj pracovníci našej katedry Jozef Minár a Monika Šulc Michalková  |  viac o tíme Geodynamics  .PDF  |  >> viac o špičkových tímoch


Naše základy

Najdlhšiu tradíciu na katedre má geomorfologický výskum, ktorého základy u nás položil a na vysokú medzinárodnú úroveň rozvinul prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc. Máme skúsenosti z výskumu vo všetkých typoch regiónov Slovenska a to z tvorby ako účelových geomorfologických máp (napr. mapy gravitačných deformácií, výskum glaciálneho reliéfu, mapy geomorfologických procesov, morfoštruktúrne mapy), tak predovšetkým z tvorby komplexných geomorfologických máp. V naša pozornosť bola zameraná najmä na rozvíjanie metodických postupov a tvorbu komplexných máp v podrobných mierkach, pričom vychádzame z originálnej metodiky elementarizácie georeliéfu a rozvíjame metódy osobitého prístupu k vrchnej časti litosféry (litogeografie) ako i využitie GIS v procese podrobného geomorfologického a litogeografického mapovania. Zameriavame sa na tvorbu detailných geomorfologických a litogeografických máp, ktoré sú dobrou bázou pre identifikáciu a charakteristiku komplexných geosystémov – základnej náplne podrobných geoekologických máp. V súčasnosti sa výskum zameriava na denudačnú chronológiu Západných Karpát, matematické modelovanie v geomorfológii a regionálny geomorfologický výskum najmä vo vysokých pohoriach, pahorkatinových i pririečnych oblastiach Slovenska.
: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. | doc. Ing. Peter Pišút, PhD. | RNDr. Peter Bandura, PhD. | Mgr. Juraj Procházka, PhD.  kontakty

K rozvoju (česko)slovenskej hydrológie a hydrogeografie prispel náš učiteľ prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc., ktorý sa venoval predovšetkým problematike obyčajných podzemných vôd Slovenska. Momentálne sa hydrogeografický výskum katedry zameriava na hydrologické modelovanie a povodňovú hrozbu.
: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.  kontakty

O rozvoj geografie pôd sa významnou mierou zaslúžil u nás doc. RNDr. Ľudovít Mičian, CSc. V súčasnosti sa výskum orientuje na zákonitosti teritoriálnej diferenciácie pôd, štruktúry pôdnej pokrývky a nové metódy mapovania pôd.
: RNDr. Marián Jenčo, PhD. | doc. Ing. Peter Pišút, PhD.  kontakty

Biogeografický výskum rozvinul na katedre prof. RNDr. Pavol Plesník, DrSc., ktorý dosiahol medzinárodné uznanie najmä v oblasti výskumu hornej hranice lesa. Dnes sa v rámci fytogeografických výskumov sa sledujú najmä vzťahy rastlinných spoločenstiev k fyzickogeografickým podmienkam, mapovanie reálnej vegetácie, krajinnej pokrývky a štúdium inváznych rastlinných taxónov.
: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. | RNDr. Ivan Ružek, PhD. | RNDr. Igor Matečný, PhD.  kontakty

Hodnotenie prírodných hrozieb a rizík sa dostalo do centra našej pozornosti v poslednom desaťročí. Zamerali sme sa predovšetkým na analýzu priestorovej diferenciácie prírodných hrozieb a rizík v malých územiach. Opierame sa pri tom o nami rozvíjané postupy podrobného geomorfologického a geoekologického mapovania, ktoré slúžia ako základ pre poznanie základnej priestorovej diferenciácie veľkosti celého spektra prírodných hrozieb a rizík v malých územiach. Vychádzame z jednoduchých algoritmov hodnotenia hrozieb, ktoré sú aplikovateľné i vo finančne a časovo limitovaných podmienkach úloh pre prax. Zvláštnu pozornosť venujeme hodnoteniu gravitačných deformácií a predovšetkým povodňovej hrozby a rizika v malých a stredne veľkých povodiach Slovenska.
: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. | doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.  kontakty

V rámci komplexnej fyzickej geografie – geoekológie – sa pozornosť venuje geoekologickému mapovaniu a využitiu geoekologických podkladov napr. v rámci zavádzania precízneho poľnohospodárstva. Dlhodobo sa venujeme aj výskumu zmien krajinnej pokrývky, ktorý začína v posledných rokoch presahovať do tematiky modelovania týchto zmien. Špeciálne upriamujeme pozornosť na výskum geografických údajov používaných ako predikčné premenné v týchto modeloch, ako aj na návrhy alternatívnych či úplne nových prediktorov.
: doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. | RNDr. Igor Matečný, PhD. | Mgr. Michal Druga, PhD.  kontakty

Osobitnou, nemenej významnou, činnosťou je popularizácia geovied formou prednášok či odborných exkurzií pre učiteľov a organizácia Klubu učiteľov geovied. O rozvoj týchto aktivít našej katedry sa pričinila neúnavná propagátorka neživej prírody RNDr. Mária Bizubová.
: RNDr. Ivan Ružek, PhD.  kontakty

Projekty

Začiatok Koniec Schéma Číslo Zodpovedný riešiteľ / vedúci Názov
01.07.2023 30.06.2027 APVV APVV-22-0024
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
01.01.2023 31.12.2026 VEGA 1/0217/23
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
01.01.2023 31.12.2025 VEGA 1/0245/23
doc. Ing. Peter Pišút, PhD.
01.01.2021 31.12.2023 KEGA 065UK-4/2021
RNDr. Ivan Ružek, PhD.
01.01.2020 31.12.2022 VEGA 1/0555/20
RNDr. Igor Matečný, PhD.
01.01.2019 31.12.2022 VEGA 1/0247/19
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
01.01.2017 31.12.2019 VEGA 1/0781/17
doc. Ing. Peter Pišút, PhD.
01.01.2017 31.12.2019 KEGA 003UK-4/2017
RNDr. Ivan Ružek, PhD.
01.07.2016 31.10.2020 APVV APVV-15-0054
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
01.07.2016 31.12.2019 APVV APVV-15-0597
RNDr. Igor Matečný, PhD.
01.01.2016 31.12.2019 VEGA 1/0602/16
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
01.01.2016 31.12.2018 VEGA 1/0421/16
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
01.01.2016 31.12.2017 KEGA 080UK-4/2016
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
2015 2016 Štipendijný program EHP Slovensko EEA/EHP-SK06-IV-V-02
Mgr. Juraj Holec, PhD. (riešiteľ z katedry)
01.07.2012 31.12.2015 KEGA 088UK-4/2013
RNDr. Ivan Ružek, PhD.
Nové trendy v geovedách – geovedné vzdelávanie učiteľov
01.07.2012 31.12.2015 APVV APVV-0625-11
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
01.01.2013 31.12.2015 IVF Strategic Grant 31210058
Mgr. Monika Šulc Michalková, PhD. et PhD.
Detailed aerial mapping and flood impact monitoring in the V4 region
01.06.2012 30.11.2012 IVF Small Grants 11210039
Mgr. Monika Šulc Michalková, PhD. et PhD.
Evaluation of a new remote sensing methodology for detailed international mapping in the V4 region
01.01.2011 31.12.2013 VEGA 1/0937/11
RNDr. Marián Jenčo, PhD.
Morfometrická analýza georeliéfu a jej význam pri štúdiu procesov a zmien v krajine
01.01.2011 31.12.2013 VEGA 2/0037/11
Ing. Peter Pišút, PhD.
Ostrovy vegetácie ako zdroje biodiverzity vo veľkomeste
01.09.2009 31.08.2012 (31.12.2012) APVV LPP-0130-09
RNDr. Mária Bizubová / RNDr. Ivan Ružek, PhD.
Geovedy pre každého
01.01.2009 31.12.2011 VEGA 1/0362/09
Ing. Peter Pišút, PhD.
Využitie archívnych prameňov pri rekonštrukcii vývoja korýt a prírodného prostredia riečnych nív
01.01.2009 31.12.2011 VEGA 1/0434/09
doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.
03.06.2008 31.12.2011 (30.06.2012) APVV ESF-EC-0006-07
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
26.05.2008 30.04.2009 APVV APVV-51-040805
Ing. Peter Pišút, PhD.
Vplyv zmien kvality ovzdušia mestskej aglomerácie Bratislava na lišajníky
01.01.2007 31.12.2009 VEGA 1/4042/07
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Geografické polia a výskum prírodných hrozieb (hazardov) a rizík
2006 2013 IAG/AIG CarBalDinRWG
doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.
01.01.2006 31.12.2008 KEGA 3/4270/06
RNDr. Mária Bizubová
Ako učiť o dejinách – slovenské stredné školstvo v európskej dimenzii dejepisného vzdelávania
01.01.2006 31.12.2008 VEGA 1/3052/06
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. / RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
Analýza zmien vybraných parametrov krajinného systému na území TANAP-u postihnutom veternou kalamitou
01.01.2006 31.12.2008 VEGA 1/3051/06
doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.
Hodnotenie geomorfologického efektu a environmentálneho dopadu ronových a orbových procesov
13.11.2006 30.11.2009 (31.03.2008) APVV LPP-0232-06
doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.
Aplikácia digitálneho modelu reliéfu s vysokým rozlíšením na modelovanie prírodných hrozieb a potenciálov (prípadová štúdia Bratislava)
2006 2007 MVTP SK-CZ-05106
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Geomorfologický a environmentálny informačný systém ako nástroj výskumu a manažmentu krajiny
2005 2007 KEGA 3/3023/05
RNDr. Mária Bizubová
Katalóg náučných chodníkov – učebná pomôcka pre základné a stredné školy
2004 2006 VEGA 1/1037/04
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Rozvoj geoinformačne orientovaných metód základného geomorfologického a geoekologického výskumu a mapovania pre potreby environmentálnych evaluácií
2004 2005 MVTP CZE 116
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Geomorfologický informačný systém ako báza environmentálnych aplikácií
2004 2005 MVTP CZE 071
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Geomorfologický výskum a prírodné hazardy v južnej časti česko-slovenského pomedzia
2004 2007 COST COST Action 634
doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.
On- and off-site environmental impacts of runoff and erosion
2003 2005 VEGA 1/0038/03
doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.
Tranformácia reliéfu a pôdy následkom environmentálnych zmien
2003 2005 VEGA 1/0042/03
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Hodnotenie vplyvu vybraných krajinných prvkov na zrážkovo-odtokové procesy
2001 2003 VEGA 1/8246/01
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Komplexný monitorovací výskum a informačný systém prírodných katastrôf v Slovenskej republike (príprava metodiky pre potreby ekologického riadenia a optimalizácie krajiny)
2001 2003 VEGA 1/8203/01
RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Analýza využitia geografických informácií pri spracúvaní environmentálne zameraných dokumentov
2000 2003 COST COST action 623
doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.
Soil erosion and global change
2000 2002 VEGA 1/7333/20
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Hodnotenie povodňového ohrozenia územia ako aktuálnej prírodnej hrozby a súvisiacich prírodných rizík

Výučba

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave garantuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci všetkých troch stupňov

1. (Bc.) | študijný program Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie | profil a uplatnenie

2. (Mgr.) | študijný program Fyzická geografia a geoinformatika | profil a uplatnenie

3. (PhD.) | študijný program Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika | profil a uplatnenie


Informácie katedry pre záujemcov o štúdium
Informácie katedry pre študentov

 

V médiách

"Náučné chodníky na Slovensku" | portál s postupne napĺňanou databázou pasportov náučných chodníkov na Slovensku, ktorý vznikol v rámci projektu katedry 


30/4/2020 | Spravodajský portál Univerzity Komenského v Bratislave uverejnil rozhovor "Dajme sa viesť trasami náučných chodníkov" s RNDr. Ivanom Ružekom, PhD., vedúcim projektu, v rámci ktorého vznikla stránka Naucnechodniky.eu 

22/5/2019 | V reportáži časopisu Život z 21. 5. 2019 vysvetľujú RNDr. Norbert Polčák, PhD., a doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., prečo z krajiny mizne voda a čo s tým

8/10/2018 | Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., – ako dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – vysvetľuje v rozhovore Denníka N, prečo vedenie fakulty nemohlo ostať ticho v kauze titulu predsedu parlamentu, a uvádza okolnosti vyhlásenia fakulty (včítane jeho textu), ktorým ho vyzvali ukázať retroaktívne utajenú rigoróznu prácu

29/6/2018 | "Dunaj kedysi a dnes" | v päťdielnom miniseriáli Rádia Slovensko začujete o. i. odborníkov z rôznych oblastí aj doc. Ing. Petra Pišúta, PhD., znalca historického Dunaja 

3/1/2018 | Hosťom "Nočnej pyramídy" Rádia Slovensko – nočnej talkshow so zaujímavými hosťami – bol prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., fyzický geograf, člen špičkového tímu Geodynamického vývoja Západných Karpát (1:42 h, začiatok od 1:45 min)

20/3/2017 | "Tím výskumu geodynamického vývoja Západných Karpát" | článok v Našej univerzite na str. 16-17 o náplni výskumu špičkového vysokoškolského vedeckého tímu Geodynamics, ktorého členmi sú aj naši pracovníci

4/3/2017 | "Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie“ | videopozvánka na štúdium na našej katedre na YouTube 

12/1/2017 | "Tuhá zima? Bol rok, keď bol Dunaj zamrznutý dva mesiace v kuse a mrzlo aj v marci“, reportáž Denníka N, a "Z histórie zím v Európe (1500 – 2015)“, článok na portáli NUN-Fórum pre vedu a umenie | dve popularizácie našej publikácie MELO, M., PIŠÚT, P., MATEČNÝ, I. & VIGLAŠ, P.: Johann Ignaz von Felbiger and his meteorological observations in Bratislava in the period 1783-85. In: Meteorologische Zeitschrift. 2016, Vol. 25, No. 1, s. 97-115. ISSN  0941-2948

29/10/2016 | "Revitalizácia Karloveského ramena Dunaja“ | video o technických úpravách ramena na YouTube s odborným výkladom Ing. Petra Pišúta, PhD., 1:08 až 8:17 a 26:43 až 27:10

21/7/2016 | "Najteplejšie miesta sveta" | relácia s RNDr. Norbertom Polčákom, PhD., na RTVS, Rádio Slovensko

16/9/2015 | Hosťom "Nočnej pyramídy" Rádia Slovensko – nočnej talkshow so zaujímavými hosťami – bol meteorológ a geograf RNDr. Norbert Polčák, PhD. (1:40 h)

15/1/2014 | Hosťom "Nočnej pyramídy" Rádia Slovensko – nočnej talkshow so zaujímavými hosťami – bol dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a náš kolega, doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (1:40 h)

28/11/2011 | "Spektrum vedy: Späť k prípadu Klimatické zmeny" | 11. časť cyklu televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov, účinkujú o. i. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., a doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.

História

Prof. Jan Hromádka
Rajská ulica 12 v Bratislave – sídlo geografov od pol. 30. r. 20. stor. do roku 1986
Prof. Michal Lukniš

Dnešná Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave patrí medzi najstaršie geografické pracoviská na Slovensku.

1921 – začiatky prednášok z geografie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) (prednášal Karel Chotek, profesor národopisu)

1923 – vznikol Seminár geografický Filozofickej fakulty UK, od 1927 Proseminár zemepisný (pôsobili tu: Jiří Viktor Daneš, František Štůla, Jiří Král a Jan Hromádka)

1938 – seminár sa rozdelil na dve časti: seminár antropogeografie (vedúci Jiří Král, od 1939 Jan Hromádka) a seminár fyzickej geografie (vedúci Jan Hromádka)

1940 – vznik Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity (SU; tento názov univerzity sa používal v rokoch 1939 – 1954) a v jej rámci Ústavu geografického (viedli ho Jan Hromádka 1940 – 1946 a Michal Lukniš 1947 – 1950)

1950 – reorganizácia ústavu na Katedru geografie (tzv. "veľká Katedra geografie", vedúci Mikuláš Konček) s dvoma pracoviskami: Ústav geografie a Ústav pre meteorológiu a klimatológiu

1952 – Ústav geografie prešiel na novú Fakultu geologicko-geografických vied SU, odčlenenú (do roku 1959) z Prírodovedeckej fakulty SU, pričom sa rozdelil na dve katedry: Katedru fyzickej geografie a Katedru ekonomickej geografie 

1953 – v rámci Katedry fyzickej geografie vzniklo oddelenie kartografie

V 60. rokoch 20. stor. katedra mala dve vlastné laboratóriá: pedologické a fyzickogeografické.

1987 – zmenil sa názov na Katedra fyzickej geografie a kartografie

1992 – odčlenilo sa oddelenie kartografie, čím vznikla nová Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme PriF UK a naša sa vrátila k názvu Katedra fyzickej geografie

1995 – zmenil sa názov na Katedra fyzickej geografie a geoekológie

2021 – po zlúčení sa s Katedrou kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme sa zmenil názov na Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky

Prvým vedúcim Katedry fyzickej geografie bol prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc., (1952 – 1959), po ňom katedru viedli: prof. RNDr. Pavol Plesník, DrSc., (1960 – 1980), prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc., (1981 – 1998), doc. RNDr. Jozef Minár, CSc., (1998 – 2001), doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., (2001 – 2003), doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc., (2003 – 2011), RNDr. Marián Jenčo, PhD., (2011 – 2015), prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., (2015 – 2018). V súčasnosti vedie katedru RNDr. Igor Matečný, PhD.


Viac o niektorých osobnostiach katedry 

 

profesor Jan Hromádka

* 18. december 1886 Volenice, dnes Česko, okr. Příbram | † 25. január 1968 České Budějovice | český a slovenský geograf a pedagóg | považuje sa za zakladateľa slovenskej geografie | vedúci Seminára fyzickej geografie v rámci FiF UK v Bratislave (od 1938), neskôr aj Ústavu geografického v rámci PriF SU v Bratislave (1940 – 1946) | životopis (sk.wiki) | zoznam diel (Souborný katalog ČR) | diela dostupné v Akademickej knižnici UK v Bratislave (Súborný online katalóg UK)

 

profesor Michal Lukniš

* 26. február 1916 Zlatno | † 20. september 1986 Malacky | zakladateľ modernej geomorfológie na Slovensku | žiak profesora Jana Hromádku | zakladajúci člen a prvý vedúci Katedry fyzickej geografie (1952 – 1960) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave | vrcholné diela: „Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia“ (1973) a „Geomorfologická mapa Vysokých Tatier a ich predpolia 1 : 50 000" (1968) | viac (foto) | život a dielo (Geographia slovaca 1/1992)

 

profesor Pavol Plesník

* 14. marec 1920 Golianovo | † 13. august 2009 Bratislava | významný prínos v biogeografii, a to najmä v problematike hornej hranice lesa | rozpracoval zákonitosti vplyvu vysokohorskej kontinentality | 20 rokov bol vedúcim Katedry fyzickej geografie | klasické či kľúčové diela: „Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska" (1961, spolu s M. Luknišom), „Horná hranica lesa vo Vysokých a v Belanských Tatrách“ (1971) a učebnica „Všeobecná biogeografia" (2004) | viac (článok zo zborníka Vybrané problémy..., 1995) | Vedecká konferencia „Krajina, príroda, biosféra"  pri príležitosti nedožitých 90. narodenín (Bratislava 17. 3. 2010)

 

profesor Michal Zaťko

* 9. august 1933 Zlatno | † 9. august 2011 Bratislava | významne prispel najmä v oblasti hydrológie a hydrogeografie (problematika obyčajných podzemných vôd Slovenska) | 17 rokov bol vedúcim Katedry fyzickej geografie | viedol 1. prírodovedeckú expedíciu Afrika 1977 | mimoriadne sa zaslúžil o vznik a rozvoj súťaže Geografická olympiáda | bol zodpovedným redaktorom kapitoly Prvotná krajinná štruktúra v „Atlase krajiny SR" (2002) | viac (článok v AFRNUC-G 45, 2004)

 

docent Ľudovít Mičian

* 28. apríl 1934 Nové Zámky | † 26. november 2010 Bratislava | priekopník (česko)slovenskej komplexnej fyzickej geografie – geoekológie –, metageografie, pedogeografie | k jeho vedeckej škole sa hlási mnoho našich súčasných popredných geografov | výber z diela: „Vplyv geomorfologických pomerov na charakter pôdneho krytu" (1965), „K otázke predhorskej (príhorskej) zonálnosti pôd so zvláštnym zreteľom na strednú a juhovýchodnú Európu“ (1967), „Geografia, fyzická geografia, krajinná ekológia, geoekológia: ich interpretácie a funkcie“ (1999) | viac (článok v AGUC 47, 2006)

 

docent Miloš Stankoviansky

* 14. júl 1947 Myjava | komplexná vedecko-pedagogická osobnosť slovenskej ale i medzinárodnej geografie a geomorfológie | zaoberá/-al sa rôznymi aspektmi geomorfologického výskumu – od všeobecnej geomorfológie a základného geomorfologického mapovania, cez (morfo)štruktúrnu, dynamickú a historickú geomorfológiu, až po antropogénnu, inžiniersku a environmentálnu geomorfológiu | najvýznamnejší ohlas má v oblasti výskumu geomorfologickej odozvy environmentálnych (klimatických a antropogénnych) zmien v súčasnej i historickej krajine vplyvom pôsobenia ronových a orbových procesov | mimoriadne motivovaný a zapálený vedec, húževnatý terénny výskumník, vynikajúci spolupracovník, dôsledný administrátor a organizátor, prívetivý, ústretový a kompetentný učiteľ a predovšetkým čestný, extrémne pracovitý a dobrý človek | viac (článok v GSB 1/2017) | prehľad diela

 

docent Arnold Škvarček

* 28. apríl 1926 Méricourt, Francúzsko | † 25. apríl 2000 Bratislava | 1959 až 1990 – geomorfológ na Katedre fyzickej geografie | prispel k poznaniu geomorfologického vývoja viacerých regiónov, predovšetkým na strednom Slovensku (Liptov, Nízke Tatry, horné a stredné Pohronie) a v okolí Bratislavy (Borská nížina, Malé Karpaty, Trnavská pahorkatina) | viac (článok v AGUC 2/2016)

 

Nezabúdame ani na ďalších nám blízkych...

Dr. Mladen Kolény .PDF | profesor Jaromír Demek  .PDF1  .PDF2  .JPG3 | docent Zoltán Bedrna .PDF

Logo

 
 

Logo katedry je možné umiestniť v prezentáciách, posteroch, textoch prác, prípadne iných vizuáloch vzťahujúcich sa ku Katedre fyzickej geografie a geoekológie PriF UK

Logá sú vo formáte png obrázkov, s ktorými by mala byť najjednoduchšia práca, keďže formát podporuje priehľadnosť pozadia. Pre prípad, žeby niekto chcel s logom pracovať priamo v krivkách, sú v rar súbore aj vektorové pdf verzie

V prípade dopĺňania nadpisov k logám dôrazne odporúčame používať font Calibri light prípade Calibri

Logá sú kombináciami viacerých verzií: 

 • farebné a čiernobiele
 • čierna grafika (pre svetlý podklad) a biela grafika (pre tmavý podklad; v ukážkach vyššie je neviditeľné)
 • zarovnanie loga doľava a doprava
 • 1200 dpi (lepšia kvalita = väčšia ostrosť okrajov grafiky) a 600 dpi (používať len v prípade, že verzia 1200 je príliš veľká a logo je zobrazené malé)

V rar súbore nájdete aj samostatne prvky loga, reprezentujúce jednotlivé geosféry, ktoré je možné použiť ako doplnkovú interaktívnu grafiku

Taktiež si môžete stiahnuť logo fakulty a univerzity v čiernej, bielej (v ukážkach neviditeľné) a bordovej ("univerzitná červená") verzii. Univerzita odporúča na kombináciu so symbolmi používať fonty SuiseLightCE, SuiseCE alebo OlnovaMediumCE

  >>  všetky logá na stiahnutie  .RAR

Kde nás v budove nájdete

Naše sídlo (orientácia a MHD)

Pre zobrazenie bodov klikni v mape na "Zobrazit na Mapy.cz"