Konferenčné zborníky

Konferenčné a p. zborníky vydané alebo editované (aj) na katedre (od roku 1994)

2013

Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology held on the occasion of the 50th anniversary of foundation of the Carpatho-Balkan Geomorphological Commission (June 24 – 28 2013, Stará Lesná, Tatranská Lomnica, Slovakia): Book of Abstracts and Excursion Guide. Eds. J. Novotný, M. Lehotský, Z. Rączkowska & Z. Machová. In: Geomorphologia slovaca et bohemica. 2013, roč. 13,  č. 1, 88 s. ISSN 1337-6799.     .PDF > http://www.asg.sav.sk/CBDChome.htm

2012

1st TOPO-EUROPE Young Researchers Workshop (April 28-30, 2012, Bratislava, Slovak Republic): Programme and Abstract Book. [Bratislava]: [Dpt. of Physical Geography and Geoecology of Fac. Natur. Sciences of Comenius Univ.]; European Scientific Foundation, 2012. 14 s. | viac > na stránke podujatia

2011

EUROCORES – TOPO-EUROPE Source & Sink Workshop „Late Miocene Trans-Paratethys Regional Scale Evolution of the Danube River Basin – Western Black Sea System & Danube Catchment Area Paleogeography and Geodynamics“ (Smolenice, Slovakia, April 9-12, 2011): Program & Abstracts. Ed. Z. Machová. Bratislava: Comenius University, Faculty of Natural Sciences; Association of Slovak Geomorphologists, 2011. 80 s.     .PDF > na stránke workshopu

2010

Vedecká konferencia „Krajina, príroda, biosféra“ pri príl. nedožitého význam. živ. jubil. prof. RNDr. P. Plesníka, DrSc.: Zborník abstraktov (Bratislava 17. 3. 2010). Bratislava: PriF UK, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, 2010. 19 s.     .PDF > na stránke konferencie

2009

EUGEO 2009 Congress: Challenges for the European Geography in the 21st Century: Second International Congress on the Geography of Europe: Programme, Abstracts (Bratislava, Slovakia, August 13-16, 2009). Eds. Z. Machová a J. Novotný. Bratislava: Comenius University, 2009. 132 s. ISBN 978-80-970076-4-5.

2000

Geografické spektrum 2: Venované prezentácii grantových a ďalších vedeckých projektov geografických pracovísk [Prírodovedeckej fakulty UK]. Bratislava: Geo-grafika, 2000. 106 s. ISBN 80-968146-1-3.   > zašleme na požiadanie – kontakt

Vedecký seminár „Teoreticko-metodologické a metavedné problémy súčasnej i budúcej geografie a príbuzných vedných oblastí v 3. tisícročí: Zborník abstraktov (Bratislava 29. 2. 2000). Bratislava: Slov. geograf. spol. pri SAV, Sekcia teoret. geografie; Prírodov. fak. Univ. Komenského, Katedra fyzickej geografie, 2000. 18 s.

1999

Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie: Zborník referátov z medzinárodnej konferencie venovanej jubilujúcim osobnostiam slovenskej geografie: prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., doc. RNDr. Ľudovít Mičian, DrSc., doc. RNDr. Ján Paulov, DrSc., a prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. (Bratislava 2. – 3. 6. 1999)., [Theoretical-methodological Problems of Geography, Related Disciplines and their Applications]. Eds. J. Minár a M. Trizna. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. 327 s. ISBN 80-223-1434-X.

International Scientific Conference „Theoretical-methodological Problems of Geography, Related Disciplines and their Applications“: Volume of Abstracts (Bratislava, Slovakia, June 2-3, 1999). Bratislava: Fac. of Nat. Sciences; Slovak Geograph. Society, 1999. 56 s.

1996

Luknišov zborník 2: Vybrané referáty z vedeckej konferencie usporiadanej pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc. (Zlaté Moravce 17. – 18. 4. 1996). Eds. A. Bezák, J. Paulov a M. Zaťko. Bratislava: Slov. geograf. spol. pri SAV; Geograf. ústav SAV a Geograf. sekcia PriF UK, 1996. 185 s.

1995

Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín: Zborník referátov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 75. narodenín Prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc. (Bratislava 14. – 15. 3. 1995). Ed. M. Trizna. Bratislava: PriF UK, 1995. 284 s. ISBN 80-967234-7-2.

Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín: Medzinárodná konferencia pri príležitosti 75. narodenín Prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc.: Zborník abstraktov (Bratislava 14. – 15. 3. 1995). Ed. M. Trizna. Bratislava: PriF UK; Rakúsky ústav pre vých. a juhových. Európu, pobočka Bratislava; Slov. geogr. spol., 1995. 12 s.

1994

Prírodná časť krajiny, jej výskum a návrhy na využitie: Zborník referátov z konferencie (Bratislava 2. 2. 1994). Zost. Z. Machová. Bratislava: Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK, 1994. 128 s.