Profil a uplatnenie absolventa 3. stupňa

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

FYZICKÁ GEOGRAFIA, GEOEKOLÓGIA A GEOINFORMATIKA

 

Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu „Fyzický geograf, geoekológ a geoinformatik – vedecký pracovník – 3. stupeň“.

(a) Pri zameraní sa na fyzickú geografiu a geoekológiu absolvent po osvojení si najnovších poznatkov teórie a metodológie z oblasti fyzickej geografie a geoekológie ovláda metódy výskumu prírodnej krajiny na takej úrovni, že je schopný vybrané z nich ďalej rozvíjať a prinášať metodologické a teoretické inovácie. Nadštandardne pritom ovláda prácu vo viacerých prostrediach geografických informačných systémov, ovláda celú škálu metód zberu priestorových informácií (terénny výskum, spracovanie archívnych údajov, diaľkový prieskum Zeme, využitie globálneho polohovacieho systému...) ako i ich spracovanie vo forme modelovania vývoja a fungovania prírodných geosystémov.

(b) Na geoinformatiku zameraný absolvent na základe získaných vysoko nadštandardných poznatkov a kompetencií v oblasti aplikovanej geoinformatiky, kartografie a diaľkového prieskumu Zeme ovláda metódy zberu ukladania a generovania geografických informácií v prostredí geografických informačných systémov na takej úrovni, že je schopný ich aj ďalej rozvíjať a prinášať metodologické a teoretické inovácie a informatické riešenia.

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu prírodnej krajiny založeného na integrálnom prístupe ku geosystémom a ekosystémom. Je schopný samostatne tvorivo pracovať a rozvíjať teóriu a metodológiu vybranej fyzickogeografickej disciplíny respektíve geoinformatiky.