Profil a uplatnenie absolventa 1. stupňa

Študijný program 

Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

 

Absolventi:
  • dokážu analyzovať jednotlivé zložky krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach pre potreby plánovania ľudských aktivít v krajine
  • identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav
  • ovládajú prácu s PC a vybranými technológiami GIS tak, že dokážu utvárať v tomto prostredí účelové kartografické výstupy
  • majú základné povedomie a kompetencie v oblasti environmentálnej legislatívy
  • dokážu pracovať so špecialistami jednotlivých vedných odborov, ktoré študujú parciálne sféry krajinnej sféry a majú základy manažmentu krajiny
  • na úrovni nešpecifického transferu dokážu riešiť problémové úlohy spojené s analýzou geografického prostredia v jednotlivých regiónoch i problémových oblastiach
  • pre potreby krajinného plánovania dokážu vytvárať špecifické databázy, spracovávať údaje o krajine a kartograficky zobrazovať jej jednotlivé časti


Možnosti uplatnenia 
  • vo verejnej správe (najmä v rezortoch životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, pôdohospodárstva a v orgánoch samospráv regiónov, miest a obcí)
  • v súkromných expertných firmách (zameraných na rôzne aktivity v krajinnom plánovaní a hodnotení krajiny, jej zdrojov a potenciálov a pod.)
  • v najrôznejších ďalších odvetviach hospodárstva