Mobility

Dôležité

Katedra dôrazne odporúča študentom pred odchodom na mobilitu konzultovať so zodpovednými vyučujúcimi povinných a povinne voliteľných predmetov bežiacich v danom semestri spôsob ich absolvovania. V opačnom prípade existuje riziko neuznania absolvovania týchto predmetov a nutnosť ich opakovania v nasledujúcom akademickom roku.

Pre program Erasmus+ zároveň platí: Študent musí absolvovať na zahraničnej univerzite minimálne jeden predmet, ktorý mu môže byť uznaný namiesto povinného alebo povinne voliteľného predmetu na Univerzite Komenského. Garant študijného programu podpíše študentovi v príslušnom tlačive súhlas s mobilitou až po súhlase vyučujúceho tohto povinného alebo povinne voliteľného predmetu s takýmto uznaním predmetu. Súhlasné stanovisko si študent vyžiada od vyučujúceho na základe predloženia sylabu predmetu, ktorý plánuje absolvovať v zahraničí.

Erasmus+

www.erasmusplus.sk

Informácie univerzity o programe   >>>

Informácie fakulty o programe (študentské mobility: štúdium/stáž, zoznam platných bilaterálnych zmlúv, organizácia)   >>>

Ďalšie info a administrácia na fakulte

Bc. Katarína Miličková | Študijné oddelenie – referát zahraničných stykov | CH1-106

Katedrový koordinátor programu

doc. Ing. Peter Pišút, PhD. | B1-452 | peter.pisut"AT"uniba.sk

Národný štipendijný program SR na podporu mobilít

  • Je určený na podporu študijných alebo výskumných pobytov  študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na vysokých školách a výskumných pracoviskách
  • Mobilita sa podporuje obojsmerne — vysielanie štipendistov zo Slovenska do zahraničia, ako aj prijímanie štipendistov zo zahraničia na Slovensku
  • Poskytované sú štipendiá na pokrytie životných nákladov počas pobytu, v prípade štipendistov vysielaných zo Slovenska do zahraničia sa možno uchádzať aj o príspevok na úhradu cestovných výdavkov
  • Program administruje SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra – mimovládna nezisková organizácia)
Termíny predkladania žiadostí
  • do 30. apríla do 16:00 h – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka 
  • do 31. októbra do 16:00 h – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka