ERASMUS+

Rozsah a forma skúšky z angličtiny a ako sa na skúšku pripraviť

Jazykové preskúšanie sa uskutoční dňa 23. februára 2024 o 9.00 v učebni G 203.

Výsledky jazykového preskúšania z 23.2.2024

Študenti, ktorí chcú robiť skúšku z angličtiny, by mali podľa Európskeho referenčného rámca byť na úrovni B2 (upper intermediate).

Skúška sa skladá z týchto častí: 

 1. test zameraný na slovnú zásobu a gramatiku (cca 45 minút)
 2. počúvanie s porozumením (jedna nahrávka, cca 20 minút)
 3. čítanie s porozumením (jeden text, cca 30 minút)
 4. dialóg s lektorom (10 minút)

 

1. Test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu preveruje zvládnutie znalosti nasledujúcich javov anglickej gramatiky (členy, počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, všetky anglické časy, trpný rod, súslednosť časov, podmienkové vety) a slovnej zásoby na úrovni B2. Test je robený formou výberu správnej odpovede z minimálne troch možností (multiple choice).

2. Text na počúvanie je všeobecného charakteru, pričom jeho dĺžka je maximálne 5 minút. Študenti si text vypočujú 2 razy a označia správnu odpoveď. Môžu byť použité nasledovné typy testov: výber správnej odpovede z niekoľkých možností (multiple choice), označenie správnosti/nesprávnosti výroku (true/false), vpísanie správneho výrazu/slovného spojenia.

3. Kandidáti dostanú na prečítanie jeden akademický text v rozsahu maximálne dvoch strán formátu A4. Za textom nasledujú otázky s možnosťou výberu odpovedí, ktoré treba správne označiť, napr. úlohy typu true/ false (T/F), alebo odpovede celou vetou.

4. Rozhovor s lektorom z katedry jazykov. Lektor sa opýta na motiváciu zahraničného študijného pobytu, na očakávania študentov a uplatnenie získaných vedomostí po návrate z pobytu.

 

Výsledky budú odovzdané na Referát zahraničných stykov najneskôr tri dni po termíne skúšky.

Skúška sa považuje za úspešne zloženú, ak študent získa celkove minimálne 60 %.

 

Odporúčaná literatúra a pramene, kde možno nájsť materiály:

Reading:

Test Your Reading Skills: A Handbook for Science Doctoral Students (možno zakúpiť v malom papiernictve vedľa zelenej učebne B2 304)

Akákoľvek učebnica IELTS.

Listening:

Test Your Listening Skills: A Handbook for Science Doctoral Students (možno zakúpiť v malom papiernictve vedľa zelenej učebne B2 304)

Počúvanie si tiež môžete precvičovať na stránke:http://www.breakingnewsenglish.com (aktuálne texty spracované do úplných lekcií zameraných na nácvik všetkých zručností pri štúdiu jazyka, testy, kvízy, príklady atď.)

Postup pri príprave na počúvanie: 

 1. Choďte na vyššie uvedený link.
 2. Kliknite na jeden z ponúkaných textov (k dispozícii je viac ako 2000).
 3. Stiahnite si zvukovú nahrávku (medium British English) v časti LISTEN.
 4. Kliknite na 26-page lesson vľavo hore v časti PRINT.
 5. Na strane 2 nájdete prepis textu.
 6. Na strane 4 nájdete úlohy typu true/false. Stranu si vytlačte.
 7. Na strane 9 nájdete úlohy typu multiple choice. Stranu si vytlačte.
 8. Pustite si nahrávku a urobte si postupne oba testy.
 9. Správnosť odpovedí si skontrolujte v kľúči, ktorý nájdete na strane 26.
 10. V prípade problémov s riešením si prečítajte prepis nahrávky na strane 2.

ROZSAH A FORMA SKÚŠKY Z NEMČINY A AKO SA NA SKÚŠKU PRIPRAVIŤ

Študenti, ktorí chcú robiť skúšku z nemčiny, by mali podľa Európskeho referenčného rámca byť na úrovni B2 (nie nižšej). 

Skúška sa skladá z týchto častí:

1.    test zameraný na slovnú zásobu a gramatiku ( cca 45 minút)

2.    počúvanie s porozumením (dve nahrávky, cca 30 minút)

3.    čítanie s porozumením (jeden text, cca 30 minút)

4.    dialóg (10 minút)

1.  Test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu preveruje zvládnutie znalosti nasledujúcich javov nemeckej gramatiky (minulý čas, predložky, hlavné a vedľajšie vety, podmieňovacie a želacie vety) a slovnej zásoby na úrovni B2. Test je robený formou výberu správnej odpovede z minimálne troch možností (multiple choice).

2.  Texty na počúvanie  sú všeobecného charakteru, pričom dĺžka jedného textu je maximálne 3  minúty a druhého 5 minút. Študenti si každý text vypočujú 2 razy. Budú použité dva typy testov: doplnenie alebo oprava informácie a výber správnej odpovede z niekoľkých možností (multiple choice).

3. Kandidáti dostanú na prečítanie jeden akademický text v rozsahu maximálne dvoch strán formátu A4. Za textom nasledujú otázky s možnosťou výberu odpovedí, ktoré treba správne označiť, napr. úlohy typu richtig / falsch (R/F), alebo odpovede celou vetou.

4. Rozhovor s učiteľom nemeckého jazyka. Učiteľ sa opýta na motiváciu zahraničného študijného pobytu, na očakávania študentov a uplatnenie získaných vedomostí po návrate z pobytu.  

Výsledky budú odovzdané na Referát zahraničných stykov najneskôr tri dni po termíne skúšky.

Skúška sa považuje za úspešne zloženú, ak študent získa celkove minimálne 60 %.

Bližšie informácie o tom, ktorí študenti nemusia robiť skúšku z nemeckého jazyka je možné nájsť na webovej stránke fakulty v časti Erasmus+.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA A PRAMENE, KDE MOŽNO NÁJSŤ MATERIÁLY.

Gramatika:

Cvičebnice gramatiky, ktoré zodpovedajú požadovanej jazykovej úrovni, napríklad:   em Übungsgrammatik, Verlag Hueber alebo Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik / „Die neue Gelbe“, Dreyer, Schmitt                                                                        (k dispozícii v Knižnici KJA, miestnosť G 211A)

Čítanie:

Texty v prílohe skripta „Deutsch für Naturwissenschaftler“, Jana Holeková

(k dispozícii v Knižnici KJA, miestnosť G 211A)

Počúvanie:

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/podcasts-newsletter/s-11696

(Aktuálne texty spracované do úplných  lekcií zameraných na nácvik všetkých zručností  pri štúdiu jazyka, testy, kvízy, príklady atď.)