Ponuka predmetov pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia - LETNÝ SEMESTER

Akademický rok 2023/2024 - Letný semester

1. ESP 4

Kurz ESP 3/4 – Moodle kurz – prebieha on-line v prostredí MOODLE formou samoštúdia.

Limit počtu študentov: 80

Prosíme študentov, aby sa do Moodle kurzu prihlasovali len v prípade, že sú si istí, že predmet aj reálne absolvujú. V prípade ak sa študenti do Moodle prihlásia, ale kurz nakoniec nebudú navštevovať, prosíme študentov, aby nás o tom informovali mailom. Následne budú títo študenti z kurzu odhlásení, aby zbytočne neblokovali miesta iným študentom, ktorí o kurz majú reálny záujem.  

Potrebné informácie ku kurzu (vrátane prístupového hesla) budú zverejnené na prvom informatívnom stretnutí alebo na nástenke pri Knižnici Katedry jazykov (miestnosť G 211A).

Čas a miestnosť prvého informatívneho stretnutia: 22.2.2024 o 13:10, G 211 A 

PODMIENKY:

Počas letného semestra každý študent vypracuje 7 povinných LEKCIÍ. 

Každú tému je potrebné odovzdať ako WORD (*doc) dokument (nevypĺňať písaným písmom) názov dokumentu vo formáte: PRIEZVISKO_Názov témy do termínu uvedenom v konkrétnom zadaní.

V prípade neočakávaných záležitostí, ako napr. choroba, rodinné problémy, atď. je možné zadanie odovzdať najneskôr do 10 dní po nastavenom termíne. Prosíme študentov o tejto skutočnosti informovať emailom: stefania.dugovicova@uniba.sk.

Po tomto dodatočnom termíne už bude možnosť nahratia dokumentu zablokovaná, práce už nebudú akceptované, čo ovplyvní záverečné hodnotenie.

Po uplynutí 2-3 týždňov je študent povinný skontrolovať či k zadaniu nedostal pripomienky/komentáre od vyučujúcich a pozrieť si hodnotenie.

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:

priemer hodnotení všetkých opravených zadaní v MOODL-i (60 %) a záverečný test zo slovnej zásoby a gramatiky pokrytej v povinných témach (40 %) v skúškovom období.

POVINNÉ TÉMY: 

  1. Volunteering
  2. Landlocked countriers
  3. Irregular plural
  4. CRISPR Cas9
  5. Linus Pauling
  6. Madagascar toxic toads
  7. TED talk

 

2. ESP 4 - prezenčne

Kurz je určený pre študentov tretieho ročníka Bc. a 1. ročníka Mgr. štúdia, ktorí si chcú aktívne udržiavať a tiež rozšíriť svoje znalosti anglického jazyka, resp. po absolvovaní ESP1 či ESP2 na PriF UK (predchádzajúce absolvovanie ESP1 a ESP2 nie je podmienkou).

Výučba bude prebiehať prezenčne, témy sa budú obsahovo venovať biológii, chémii a geografii, avšak spracované populárno-vednou formou, aby neboli špecializované len pre jednotlivé odbory. Študenti si precvičia čítanie, počúvanie a preveria si vedomosti rôznymi cvičeniami.

ESP 4 - prezenčne_podrobnejšie informácie

Limit počtu študentov: 16

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Oľga Pažítková, CSc. (B1 209), olga.pazitkova@uniba.sk

Konkrétny čas a miesto budú dohodnuté so záujemcami na 1. stretnutí, prípadne 2. týždeň letného semestra.

Čas a miestnosť prvého informatívneho stretnutia: 29.2.2024 o 13:10, B1 209 

 

3. Príprava na UNIcert 2 - Writing

Kurz je určený len pre tých študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí v ZS 2023/2024 absolvovali predmet Príprava na UNIcert 1 - Grammar course a majú záujem o UNIcert kurz v 1. ročníku Mgr. štúdia.

V letnom semestri sa študenti naučia ovládať techniky potrebné na adekvátne napísanie akademického textu vrátane názorových esejí na odborné témy, abstraktov, zhrnutí odborného textu pre odbornú, ako aj širšiu laickú verejnosť.

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Aneta Barnes (G 417)

 

4. Príprava na UNIcert 2 (jednoročný kurz)

Kurz je určený len pre tých študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí v zimnom semestri 2023/2024 absolvovali predmet Príprava na UNIcert 1 (vyučujúce RNDr. Tatiana Slováková, PhD., Mgr. Barbara Kordíková, PhD., Mgr. Lenka Jeleňová) 

Zaradenie do rozvrhu: 

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhových okien Príprava na UNIcert 2 k jednotlivým vyučujúcim (Mgr. Lenka Jeleňová, RNDr. Tatiana Slováková, PhD. a Mgr. Barbara Kordíková, PhD.) podľa ROZPISU uvedenom nižšie.

ROZPIS SKUPÍN_LS