Ponuka predmetov pre študentov Mgr. štúdia

Akademický rok 2023/2024 - Letný semester

1. EAP 2 

Kurz EAP 1/2 prebieha on-line v prostredí MOODLE formou samoštúdia. Kurz je zameraný na zdokonaľovanie jazykových zručností využiteľných v akademickom prostredí: čítania a počúvania s porozumením, a čiastočne aj písania vedeckých článkov.

Záujemcovia o kurz sa v prostredí MOODLE zapíšu do kurzu pod názvom EAP 1/2 – English for Academic Purposes 2023/24.

PRÍSTUPOVÉ HESLO do kurzu študenti získajú na prvom informatívnom stretnutí alebo ho nájdu na nástenke Katedry jazykov (na stene učebne G 211A).

Limit počtu študentov: 80

Prosíme študentov, aby sa do Moodle kurzu prihlasovali len v prípade, že sú si istí, že predmet aj reálne absolvujú. V prípade ak sa študenti do Moodle prihlásia, ale kurz nakoniec nebudú navštevovať, prosíme študentov, aby nás o tom informovali mailom. Následne budú títo študenti z kurzu odhlásení, aby zbytočne neblokovali miesta tým študentom, ktorí o kurz majú reálny záujem.

Čas a miestnosť prvého informatívneho stretnutia: 21.2.2024 o 9:30, G 211A

 

PODMIENKY:

Počas letného semestra každý študent vypracuje 9 LEKCIÍ.

Každú tému je potrebné odovzdať ako WORD (*doc) dokument (nevypĺňať písaným písmom) názov dokumentu vo formáte: PRIEZVISKO_Názov témy do termínu uvedenom v konkrétnom zadaní.

V prípade neočakávaných záležitostí, ako napr. choroba, rodinné problémy, atď. je možné zadanie odovzdať najneskôr do 10 dní po nastavenom termíne. Prosíme študentov o tejto skutočnosti informovať emailom: stefania.dugovicova@uniba.sk.

Po tomto dodatočnom termíne už bude možnosť nahratia dokumentu zablokovaná, práce už nebudú akceptované, čo ovplyvní záverečné hodnotenie.

Po uplynutí 2-3 týždňov je študent povinný skontrolovať či k zadaniu nedostal pripomienky/komentáre od vyučujúcich a pozrieť si hodnotenie.

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:

priemer hodnotení všetkých opravených zadaní v MOODL-i (60 %) a záverečný test zo slovnej zásoby a gramatiky pokrytej v povinných témach (40 %) v skúškovom období.

 

EAP 2 - LETNÝ SEMESTER 2023/2024

TÉMY: 

  1. Prefixes
  2. Spices
  3. Suffixes
  4. Tenses, passive, hedging Theory
  5. Academic Article Analysis I 
  6. Hyphen, dash, numbers, foreign plural Theory
  7. Academic Article Analysis II
  8. Culture shock
  9. TEDtalk

 

2. Deutsch fur Naturwissenschaftler 2 

Pre študentov 1.-2. ročníka Mgr. štúdia všetkých odborov.

 

3. UNIcert English 2 

Kurz UNIcert English 2 je v letnom semestri 2023/2024 určený len pre tých študentov 1. ročníka Mgr. štúdia, ktorí v zimnom semestri 2023/2024 absolvovali predmet UNIcert English 1 (vyučujúce RNDr. Tatiana Slováková, PhD., Mgr. Barbara Kordíková, PhD., Mgr. Lenka Jeleňová)

Zaradenie do rozvrhu:

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhových okien UNIcert English 2 k jednotlivým vyučujúcim (Mgr. Lenka Jeleňová, RNDr. Tatiana Slováková, PhD. a Mgr. Barbara Kordíková, PhD. ROZPIS SKUPÍN_LS ) podľa ROZPISU uvedenom nižšie.

ROZPIS SKUPÍN_LS 

 

4. UNIcert Deutsch 2 

Pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia všetkých odborov po úspešnom absolvovaní vstupného testu.

 

5. CLIL 2 - integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a jazyka

Pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia všetkých učiteľských kombinácií.

Keďže Katedra jazykov ponúka predmet v spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK výhradne študentom učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, predmet CLIL je oficiálne zaradený pod ponukou výberových predmetov Katedry didaktiky. 

Podrobnejšie informácie k predmetu CLIL 1/2 - prezentácia (pdf, 1,55 MB)