UNIcert English 1/2

Akademický rok 2023/2024

VÝSLEDKY VSTUPNÉHO TESTU NA UNICERT 18.9.2023

 

Informácia pre študentov 1. roč. Mgr. štúdia:

Predmet UNIcert English 1/2 si v akademickom roku 2023/2024 zapisujú len tí študenti, ktorí úspešne absolvovali predmety ESP 3 (Grammar course) a ESP 4 (Writing course) v akademickom roku 2022/2023. 

Študenti, ktorí v minulom akademickom roku 2022/2023 absolvovali kurzu ESP 3 - Grammar a ESP 4 - Writing, nebudú písať vstupný test na UNIcert.

Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 19.9.2023 o 16:30 v B2 201.

V prípade záujmu študentov, ktorí dané predmety neabsolvovali, môžu si prísť napísať vstupný test na začiatku zimného semestra 18. septembra o 10.00 do G 211A. Na vstupnom teste je v tomto prípade potrebné získať minimálne 90 percent.

 

Informácia pre študentov 3. roč. Bc. štúdia:

Predmet UNIcert English 1/2 si od budúceho akademického roka 2024/2025 budú môcť zapísať len tí študenti, ktorí v akademickom roku 2023/2024 absolvujú predmety Príprava na UNIcert 1 (ZS) a Príprava na UNIcert 2 (LS).

Podrobnejšie informácie k predmetom Príprava na UNIcert 1/2

 

UNIcert PRESENTATION - a two-year course (pdf, 0,6 MB)

UNIcert PRESENTATION - a one-year course (pdf, 1,1 MB)

UNIcert PRESENTATION - a one-year course (GEOGRAPHY/GEOLOGY/PALEONTOLOGY) (pdf, 0,5 MB)

 

CERTIFIKÁT PROGRAMU JAZYKOVEJ VÝUČBY UNIcert®

UNIcert® je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý vznikol v roku 1992 v Nemecku ako celoeurópska jazyková certifikácia pod vedením Nemeckej asociácie jazykových centier na vysokých školách (Arbeitskreis der Sprachenzentren - AKS). 

Je to zároveň jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý

* poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy,

* umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na vyššej strednej alebo pokročilej úrovni (B2 alebo C1 podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky),

* podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a

* osvedčuje znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

* platnosť certifikátu je bez časového obmedzenia

* absolvovanie prípravného kurzu UNIcert je zároveň prípravou na medzinárodné certifikáty IELTS, TOEFL, FCE a ACE.

Doteraz bolo udelených takmer 125 000 certifikátov, z toho takmer polovica z anglického jazyka.

Katedra jazykov PriF UK v Bratislave získala akreditáciu pre výučbu dvoch jazykových programov: anglický a nemecký odborný jazyk pre študentov prírodných vied na úrovni B2  (nemecký jazyk) a C1  (anglický jazyk ) . Akreditáciu katedre udelil Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE).

Na našej fakulte sa podarilo do LS 2023 certifikát získať 563 študentom anglického a nemeckého jazyka.