Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Koncepcia jazykového vzdelávania

 

Koncepcia vyučovania cudzích jazykov na PriFUK v akademickom roku 2017/2018

Bakalársky stupeň 

Študenti denného štúdia (okrem GRR)

 Študenti denného štúdia si v LS prvého roku štúdia  povinne zapíšu predmet Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka, ktorý je prerekvizitou predmetu Anglický/Nemecký jazyk 1 a 2.

Na základe rozhodnutia chemickej sekcie je pre študentov chémie a biochémie povinný anglický jazyk. To znamená, že študenti týchto odborov si povinne volia anglický jazyk.

Úroveň a obsah tohto testu si študenti môžu overiť na webovej stránke KJA, na ktorej sa pred povinným testovaním môžu cvične otestovať.

Prvý riadny termín testovania v zvolenom jazyku (AJ,NJ) bude na začiatku zimného semestra (29.9. a 6.10. 2017). Študenti, ktorí z testu dosiahli minimálne 60%, to znamená že splnili podmienky na absolvovanie predmetu, si v ZS ďalšieho šk.r. (2018/2019) povinne zapíšu dva semestre odborného cudzieho jazyka (Anglický jazyk 1, 2 resp. Nemecký jazyk 1, 2).

Študenti, ktorí na prvom riadnom termíne nedosiahli 60%, majú k dispozícii ešte dva opravné termíny, (marec – prvý opravný termín, apríl – druhý opravný termín), ktoré vypisuje a uverejňuje Katedra jazykov prostredníctvom svojej webovej stránky, resp. nástenky pri KJA. Na jednotlivé termíny Zaraďovacieho testu  sa študenti prihlasujú  v AISe. Neúspešným študentom odporúčame formu samoštúdia, napr. v modernej, dobre vybavenej knižnici KJA, v ktorej sú ideálne podmienky na samoštúdium. Ďalšie možnosti sú návšteva niektorej z početných jazykových škôl v Bratislave. Študentom odporúčane využívať konzultačné hodiny pedagógov Katedry jazykov.

 Študentom, ktorí v prvom roku štúdia predmet Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka nezvládnu, teda ani na jednom z troch termínov nedosiahnu z testu požadovaný 60%-ný limit, musia využiť druhý rok štúdia  na veľmi intenzívne zdokonaľovanie sa vo zvolenom cudzom jazyku. V LS druhého roku štúdia si títo študenti opakovane zapíšu predmet Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka, ktorí absolvujú formou samoštúdia. Študenti majú k dispozícii jeden riadny (marec/apríl) a jeden opravný termín (jún). 

Ak študent ani po opätovnom absolvovaní predmetu Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka neukončí predmet úspešne zvládnutou skúškou, t.j. neuspeje ani na jednom z dvoch testovacích termínov, platia pre neho tie isté pravidlá ako pri neabsolvovaní akéhokoľvek iného povinného predmetu.

Nad rámec povinného jazykového vyučovania majú všetci študenti v prípade záujmu možnosť absolvovať na bakalárskom stupni štúdia výberový predmet Anglický/Nemecký jazyk 3,4.

Študenti externého štúdia

 Študenti externého štúdia si v ZS a LS druhého roku štúdia zapisujú jeden z povinne voliteľných cudzích jazykov, ktorý zabezpečuje KJA:  Anglický jazyk pre externistov 1,2; Nemecký jazyk pre externistov 1,2. Keďže sa jedná o vyučovanie odborného jazyka na úrovni B1/B2 podľa Európskeho referenčného rámca, študentom odporúčame, aby si zvolili ten jazyk, ktorý ovládajú najlepšie.

Magisterský stupeň

Nad rámec povinného jazykového  vyučovania majú všetci študenti  denného štúdia v prípade záujmu možnosť zapísať si na  magisterskom stupni ďalšie dva semestre anglického alebo nemeckého jazyka, t.j. Anglický jazyk 1 a 2, resp. Nemecký jazyk 1 a 2 .

Predmet Anglický jazyk UNIcert 1 a 2, resp. Nemecký jazyk UNIcert 1 a 2 si môžu zapísať tí študenti, ktorí úspešne zvládli vstupný test ešte na bakalárskom stupni štúdia (na konci druhého, resp.začiatku tretieho roku štúdia)  a absolvovali predmety Anglický jazyk 3 a 4, resp. Nemecký jazyk 3 a 4.