Koncepcia jazykového vzdelávania

 

Koncepcia vyučovania cudzích jazykov na PriFUK v akademickom roku 2022/2023

KONCEPCIA VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV - PREZENTÁCIA

Jazykové vzdelávanie na Prírodovedeckej fakulte UK je zamerané na odbornú jazykovú prípravu. V druhom ročníku bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť zapísať si predmety ESP1ESP2 (English for Specific Purposes) zamerané na porozumenie odborných textov, osvojenie si odbornej slovnej zásoby a jej aktívne používanie, využívanie charakteristických morfologicko-syntaktických javov v odbornom texte a na rozvoj všetkých jazykových zručností. Predmety ESP3ESP 4 v treťom ročníku sú zamerané na autonómne učenie sa a prebiehajú formou Moodle kurzov. Na magisterskom stupni štúdia na ne plynule nadväzujú predmety EAP1EAP2 (English for Academic Purposes).

Okrem odborného anglického jazyka majú všetci študenti, v prípade záujmu, možnosť zapísať si dva semestre odborného nemeckého jazyka na bakalárskom (Fachdeutsch in Naturwissenschaften) aj magisterskom stupni štúdia (Deutsch für Naturwissenschaftler).

Pre záujemcov o získanie medzinárodného jazykového certifikátu z odborného jazyka na úrovni C1 (anglický jazyk) a B2 (nemecký jazyk) ponúkame od akademického roku 2023/2024 jazykový kurz UNIcert®.

Bližšie informácie týkajúce sa možností jazykového vzdelávania na PriF UK získajú študenti počas spoločného stretnutia na začiatku zimného semestra druhého ročníka bakalárskeho štúdia alebo na web stránke Katedry jazykov https://fns.uniba.sk/kja/.

 

Katedra jazykov v spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky ponúka aj výberový predmet CLIL – integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a cudzieho jazyka pre učiteľov.  CLIL 1, 2 je dvojsemestrálny predmet odporúčaný pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Daný predmet je zameraný na objasnenie podstaty progresívnej metodiky vyučovania nejazykového predmetu prostredníctvom cudzieho jazyka formou praktických a aktivizujúcich seminárov, na ktorých majú študenti možnosť aplikovať vedomosti z jednotlivých didaktík prírodovedných predmetov, ako aj cudzích jazykov. Predmet je vyučovaný prioritne v slovenskom jazyku, v menšej miere je použitý aj jazyk anglický v závislosti od jazykovej úrovne študentov, ktorí si daný predmet zvolia. 

POŽIADAVKY A STRUČNÝ OBSAH PREDMETU CLIL - PREZENTÁCIA