Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Koncepcia jazykového vzdelávania

 

Koncepcia vyučovania cudzích jazykov na PriFUK v akademickom roku 2019/2020

Bakalársky stupeň 

Študenti denného štúdia 

 Študenti denného štúdia si v LS prvého roku štúdia  povinne zapíšu predmet Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka, ktorý je prerekvizitou predmetu Anglický/Nemecký jazyk 1 a 2.

Na základe rozhodnutia chemickej sekcie je pre študentov chémie a biochémie povinný anglický jazyk. To znamená, že študenti týchto odborov si povinne volia anglický jazyk.

Úroveň a obsah tohto testu si študenti môžu overiť na webovej stránke KJA, na ktorej sa pred povinným testovaním môžu cvične otestovať.

Prvý riadny termín testovania v zvolenom jazyku (AJ,NJ) bude v októbri na začiatku zimného semestra. Študenti, ktorí z testu dosiahli minimálne 60%, to znamená že splnili podmienky na absolvovanie predmetu, si v ZS ďalšieho šk.r. (2020/2021) povinne zapíšu dva semestre odborného cudzieho jazyka (Anglický jazyk 1, 2 resp. Nemecký jazyk 1, 2).

Študenti, ktorí na prvom riadnom termíne nedosiahli 60%, majú k dispozícii ešte dva opravné termíny, ktoré vypisuje a uverejňuje Katedra jazykov prostredníctvom svojej webovej stránky, resp. nástenky pri KJA. Na jednotlivé termíny Zaraďovacieho testu  sa študenti prihlasujú  v AISe. Neúspešným študentom odporúčame formu samoštúdia, napr. v modernej, dobre vybavenej knižnici KJA, v ktorej sú ideálne podmienky na samoštúdium. Ďalšie možnosti sú návšteva niektorej z početných jazykových škôl v Bratislave. Študentom odporúčane využívať konzultačné hodiny pedagógov Katedry jazykov.

 Študentom, ktorí v prvom roku štúdia predmet Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka nezvládnu, teda ani na jednom z troch termínov nedosiahnu z testu požadovaný 60%-ný limit, musia využiť druhý rok štúdia  na veľmi intenzívne zdokonaľovanie sa vo zvolenom cudzom jazyku. V LS druhého roku štúdia si títo študenti opakovane zapíšu predmet Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka, ktorí absolvujú formou samoštúdia. Študenti majú k dispozícii jeden riadny (marec/apríl) a jeden opravný termín (jún). 

Ak študent ani po opätovnom absolvovaní predmetu Zaraďovací test zo zvoleného cudzieho jazyka neukončí predmet úspešne zvládnutou skúškou, t.j. neuspeje ani na jednom z dvoch testovacích termínov, platia pre neho tie isté pravidlá ako pri neabsolvovaní akéhokoľvek iného povinného predmetu.

Nad rámec povinného jazykového vyučovania majú všetci študenti v prípade záujmu možnosť absolvovať na bakalárskom stupni štúdia výberový predmet Anglický/Nemecký jazyk 3,4.

Výberový predmet Nemecký jazyk 3,4 si okrem toho môžu voliť aj všetci tí študenti,  ktorí sa učia angličtinu ako povinne voliteľný predmet, ale mali by záujem sa učiť nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Vyžaduje sa aspoň začiatočnícka úroveň vedomostí.  

Magisterský stupeň

Nad rámec povinného jazykového  vyučovania majú všetci študenti  denného štúdia v prípade záujmu možnosť zapísať si na  magisterskom stupni ďalšie dva semestre anglického alebo nemeckého jazyka, t.j. Anglický jazyk 1 a 2, resp. Nemecký jazyk 1 a 2 .

Výberový predmet Nemecký jazyk 1,2 si okrem toho môžu voliť aj všetci tí študenti,  ktorí absolvovali na bakalárskom stupni angličtinu ako povinne voliteľný predmet, ale majú záujem sa učiť nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Vyžaduje sa aspoň začiatočnícka úroveň vedomostí.  

Predmet Anglický jazyk UNIcert 1 a 2, resp. Nemecký jazyk UNIcert 1 a 2 si môžu zapísať tí študenti, ktorí úspešne zvládli vstupný test ešte na bakalárskom stupni štúdia (na konci druhého, resp.začiatku tretieho roku štúdia)  a absolvovali predmety Anglický jazyk 3 a 4, resp. Nemecký jazyk 3 a 4.