Koncepcia jazykového vzdelávania

 

Koncepcia vyučovania cudzích jazykov na PriFUK 

KONCEPCIA VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV - PREZENTÁCIA (pdf, 770 kB)

Jazykové vzdelávanie na Prírodovedeckej fakulte UK je zamerané na odbornú jazykovú prípravu. V druhom ročníku bakalárskeho štúdia majú študenti všetkých odborov štúdia (okrem študentov chémie a biochémie) možnosť zapísať si predmety ESP1ESP2 (English for Specific Purposes) zamerané na porozumenie odborných textov, osvojenie si odbornej slovnej zásoby a jej aktívne používanie, využívanie charakteristických morfologicko-syntaktických javov v odbornom texte a na rozvoj všetkých jazykových zručností. Pre študentov chémie a biochémie je určený výberový predmet Odborná angličtina pre chemikov 1 (v LS 1. ročníka bakalárskeho štúdia/ v LS 2. ročníka bakalárskeho štúdia pre študentov konverzných kurzov) a Odborná angličtina pre chemikov 2 (v ZS 2. ročníka bakalárskeho štúdia/ v ZS 3. ročníka bakalárskeho štúdia pre študentov konverzných kurzov). Predmety ESP3ESP 4 v treťom ročníku sú zamerané na autonómne učenie sa a prebiehajú formou Moodle kurzov. Na magisterskom stupni štúdia na ne plynule nadväzujú predmety EAP1EAP2 (English for Academic Purposes). 

Okrem odborného anglického jazyka majú všetci študenti, v prípade záujmu, možnosť zapísať si dva semestre odborného nemeckého jazyka na bakalárskom (Fachdeutsch in Naturwissenschaften) aj magisterskom stupni štúdia (Deutsch für Naturwissenschaftler).

Pre záujemcov o získanie medzinárodného jazykového certifikátu z odborného jazyka na úrovni C1 (anglický jazyk) a B2 (nemecký jazyk) ponúkame od akademického roku 2023/2024 jazykový kurz UNIcert®.

Pre študentov, ktorí majú záujem získať certifikát UNIcert® z odborného jazyka na úrovni C1 (anglický jazyk) sú navyše v treťom ročníku bakalárskeho štúdia k dispozícii predmety Príprava na UNIcert 1 a Príprava na UNIcert 2, na ktoré plynule nadväzujú predmety UNIcert English 1 a UNIcert English 2 v prvom ročníku magisterského štúdia.

Bližšie informácie týkajúce sa možností jazykového vzdelávania na PriF UK získajú študenti počas spoločného stretnutia na začiatku zimného semestra druhého ročníka bakalárskeho štúdia alebo na web stránke Katedry jazykov.

Katedra jazykov v spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky ponúka aj výberový predmet CLIL – integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a jazyka pre učiteľov.  CLIL 1, 2 je dvojsemestrálny predmet odporúčaný pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Daný predmet je zameraný na objasnenie podstaty progresívnej metodiky vyučovania nejazykového predmetu prostredníctvom cudzieho jazyka formou praktických a aktivizujúcich seminárov, na ktorých majú študenti možnosť aplikovať vedomosti z jednotlivých didaktík prírodovedných predmetov, ako aj cudzích jazykov. Predmet je vyučovaný prioritne v slovenskom jazyku, v menšej miere je použitý aj jazyk anglický v závislosti od jazykovej úrovne študentov, ktorí si daný predmet zvolia. 

POŽIADAVKY A STRUČNÝ OBSAH PREDMETU CLIL - PREZENTÁCIA (pdf, 1,53 MB)