Ponuka predmetov pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia - ZIMNÝ SEMESTER

Akademický rok 2023/2024 - Zimný semester

1. ESP 3/4 (English for Specific Purposes)

Kurz ESP 3/4 – Moodle kurz – prebieha on-line v prostredí MOODLE formou samoštúdia. Kurz si môžu zapísať všetci študenti 3. ročníka bez ohľadu na odbor štúdia. 

Záujemcovia o kurz sa v prostredí MOODLE zapíšu do kurzu pod názvom ESP 3/4 – English for Specific Purposes 2023/24.

Prístupové heslo do kurzu študenti získajú počas prvého informatívneho stretnutia alebo si ho nájdu na nástenke Katedry jazykov (na stene učebne G 211A).


ČAS A MIESTNOSŤ PRVÉHO STRETNUTIA: 

Inštruktáž ku kurzu bude trvať približne 15-20 minút.

 

PODMIENKY:

Počas zimného semestra každý študent vypracuje 9 LEKCIÍ. 7 povinných a 2 povinne voliteľných podľa vlastného záujmu zo 4 ponúkaných tém uvedených nižšie.

Každú tému je potrebné odovzdať ako WORD (*doc) dokument (nevypĺňať písaným písmom) názov dokumentu vo formáte: PRIEZVISKO_Názov témy do termínu uvedenom v konkrétnom zadaní.

V prípade neočakávaných záležitostí, ako napr. choroba, rodinné problémy, atď. je možné zadanie odovzdať najneskôr do 10 dní po nastavenom termíne. Prosíme študentov o tejto skutočnosti informovať emailom: stefania.dugovicova@uniba.sk.

Po tomto dodatočnom termíne už bude možnosť nahratia dokumentu zablokovaná, práce už nebudú akceptované, čo ovplyvní záverečné hodnotenie.

Po uplynutí 2-3 týždňov je študent povinný skontrolovať či k zadaniu nedostal pripomienky/komentáre od vyučujúcich a pozrieť si hodnotenie.

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:

priemer hodnotení všetkých opravených zadaní v MOODL-i (60%) a záverečný test zo slovnej zásoby a gramatiky pokrytej v povinných témach (40%) v skúškovom období.

 

ESP 3 – ZIMNÝ SEMESTER 2023/2024

POVINNÉ TÉMY:  

 1. The Air the Dinosaurs Breathed
 2. Agatha Christie
 3. Coral Reefs
 4. Forensic Science
 5. Nobel Prize
 6. De-extinction
 7. TED talk

POVINNE VOLITEĽNÉ TÉMY (vyber si 2):

 1. World Heritage
 2. Life-threatening Substances
 3. Problems of Over-tourism
 4. Fast-speed Trains

 

2. Fachdeutsch in Naturwissenschaften 1/2 

Kurz je určený študenti 3. ročníka Bc. štúdia všetkých odborov a bude prebiehať prezenčne.

 

3. Príprava na UNIcert 1/2 (dvojročný kurz)

 

VÝSLEDKY VSTUPNÉHO TESTU NA UNICERT 18.9.2023

 

Kurz je určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí majú záujem o získanie certifikátu UNIcert z anglického jazyka v 1. ročníku Mgr. štúdia.

Z dôvodu obmedzenej kapacity si študent môže predmet zapísať len na základe výsledkov vstupného testu. Na vstupnom teste je  potrebné získať minimálne 85 percent (priemer zo všetkých troch častí testu). O prijatí študentov do kurzu bude rozhodovať poradie podľa získaných výsledkov testu. Predbežný počet študentov v skupine je dvadsať.

Vstupný test bude pozostávať z diagnostického testu (gramatika a slovná zásoba, počúvanie a čítanie s porozumením).

Nakoľko je počet študentov v kurze limitovaný, budeme uprednostňovať študentov, ktorí absolvovali oba predmety ESP1 a ESP2, pre odbory chémia a biochémia oba predmety Odborná angličtina pre chemikov 1/2.

V zimnom semestri si študenti rozvíjajú jazykové zručnosti potrebné na získanie certifikátu UNIcert so zameraním na systematické zopakovanie gramatických javov: tenses, passive voice, definite/indefinite/zero articles, countable/uncountable nouns, number, conditionals. Kurz bude prebiehať prezenčne. V  priebehu kurzu sa budú písať 2 testy, pričom na úspešné ukončenie predmetu je potrebné dosiahnuť z testov minimálne 60 %.

Kurz je v zimnom semestri určený prioritne pre študentov v prípravnom kurze na UNIcert certifikát.

V prípade záujmu len o kurz gramatiky bez možnosti získať certifikát UNIcert, je možné absolvovať tento kurz v letnom semestri pod názvom ESP4 s poznámkou Grammar v rozvrhu. Kontaktujte emailom stefania.dugovicova@uniba.sk na začiatku letného semestra.

ZARADENIE DO ROZVRHU Príprava na UNIcert 1 s poznámkou Grammar (študenti všetkých odborov): PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

ČAS A MIESTNOSŤ PRVÉHO STRETNUTIA: 

V letnom semestri sa študenti naučia ovládať techniky potrebné na adekvátne napísanie akademického textu vrátane názorových esejí na odborné témy, abstraktov, zhrnutí odborného textu pre odbornú, ako aj širšiu laickú verejnosť.

UNIcert_PRESENTATION_2-year_Course (pdf, 0,6 MB)

 

4. Príprava na UNIcert 1/2 (jednoročný kurz)

 

VÝSLEDKY VSTUPNÉHO TESTU NA UNICERT 18.9.2023

 

Kurz je určený pre tých študentov 3. ročníka, ktorí zo vstupného testu na UNIcert získajú výnimočne vysoké percento. Títo študenti budú mať možnosť získať certifikát UNIcert z odborného anglického jazyka v rámci jedného akademického roka.

UNIcert_PRESENTATION_1-year_COURSE (pdf, 1,1 MB) 

UNIcert_PRESENTATION_1-year_COURSE GEOGRAPHY STUDENTS (pdf, 0,5 MB) 

 

ZARADENIE DO ROZVRHU - Príprava na UNIcert 1:

- študenti biológie, biochémie, chémie: RNDr. Tatiana Slováková, PhD.; Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

ČAS A MIESTNOSŤ PRVÉHO INFORMATÍVNEHO STRETNUTIA

 

- študenti geografie, paleontológie a geológie: Mgr. Lenka Jeleňová 

ČAS A MIESTNOSŤ PRVÉHO INFORMATÍVNEHO STRETNUTIA: