Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh

********************************************************

Novinky:

V akademickom roku 2019-2020 Katedra jazykov v spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky ponúka študentom 3. roč. učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov nový výberový predmet CLIL.

Nový predmet CLIL–integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a cudzieho jazyka pre učiteľov 1,2 bude zameraný na objasnenie podstaty progresívnej metodiky vyučovania nejazykového predmetu prostredníctvom cudzieho jazyka formou praktických a aktivizujúcich seminárov, na ktorých budú mať študenti možnosť aplikovať vedomosti z jednotlivých didaktík prírodovedných predmetov ako aj cudzích jazykov. Predmet bude vyučovaný prioritne v slovenskom jazyku, v menšej miere bude použitý aj jazyk anglický v závislosti od jazykovej úrovne študentov, ktorí si daný predmet zvolia. 

ROZVRH ZIMNÝ SEMESTER 

Anglický jazyk 1

ROZDELENIE DO SKUPÍN

Nemecký jazyk 1

ROZDELENIE DO SKUPÍN

Inštrukcie k rozvrhu

- ak sa niektorí študenti nenájdu v zoznamoch, je to pravdepodobne spôsobené tým, že zoznam sa robí z výsledkov testu, ktorý sa konal minulý rok a nemáme k dispozícii údaje o študentoch, ktorí štúdium prerušili alebo sa im nejakým iným spôsobom zmenil spôsob štúdia. Študenti sa môžu v takomto prípade prísť informovať na Katedru jazykov, prípadne môžu prísť priamo na hodinu podľa výsledku zaraďovacieho testu ku vyučujúcim:

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

- skupiny študentov s úrovňou B2-C1

Mgr. Barbara Kordíková

- skupiny študentov s úrovňou B1-B2

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

- skupiny študentov s úrovňou B2

kanadský lektor Michael Sabo

- skupiny študentov s úrovňou C1 (biológia) 

PhDr. Oľga Pažitková

- skupiny študentov s úrovňou B1-B2

- študenti boli do jednotlivých skupín zadeľovaní na základe výsledkov zo zaraďovacieho testu v prvom ročníku. Prosíme preto študentov, aby sa svojvoľne nepreraďovali z jednej skupiny do druhej. V prípade kolízie predmetu s iným predmetom v rozvrhu, je možné prísť za príslušným vyučujúcim a požiadať o preradenie do inej skupiny.

 

ROZVRH LETNÝ SEMESTER 

Anglický jazyk 2 a Nemecký jazyk 2

SKUPINY zostávajú rovnaké ako v zimnom semestri.

Študenti biologických odborov, ktorí mali Anglický jazyk v zimnom semestri vo štvrtok, budú mať v letnom semestri hodinu v stredu v čase podľa rozvrhu v AISe, t. j. o 13.10.

Anglický jazyk 3

Všetci študenti, ktorí chcú mať v treťom ročníku Bc. štúdia anglický jazyk, si zapisujú do AIS predmet Anglický jazyk 3. V rámci tohto predmetu majú študenti možnosť vybrať si z týchto možností: 
- samoštúdium (viď. možnosť A), 
- predprípravu na UNIcert kurz (viď. možnosť B)
- alebo priamo prípravu na UNIcert (viď. možnosť C).

A) Anglický jazyk 3 (Bc. štúdium)/Anglický jazyk 1 (Mgr. štúdium) pre študentov, ktorí nemajú záujem absolvovať UNIcert kurz v prvom ročníku magisterského štúdia.

Výuka bude prebiehať v knižnici Katedry Jazykov formou samoštúdia v čase na to určenom v rozvrhu. V prípade veľkého počtu študentov je možne využiť aj iné knižničné hodiny v priebehu týždňa. Minimálny počet hodín strávených v knižnici je osem hodín (60 minút).Témy a bližšie informácie dostanete priamo v knižnici.

Jednotlivé témy a bližšie informácie nájdete na adrese https://fns.uniba.sk/pracoviska/celofakultne-pracoviska/kja/anglicky-jazyk-bc-3mgr-1/ alebo v aplikácii moodle (heslo dostanete v knižnici KJA na začiatku semestra). 

Nakoľko študenti magisterského štúdia majú podľa odborov rôzne rozvrhy na jednotlivých katedrách, nebolo možné dať do rozvrhu jednotný čas pre samoštúdium v knižnici. Prosíme preto študentov, aby využili niektorý z časov, kedy je knižnica otvorená. Čas v pondelok o 8.10 je určený pre študentov, ktorí sa pripravujú na získanie UNicert certifikátu.

Na konci semestra bude test zo slovnej zásoby z daných tém, gramatiky (ak bola v niektorých témach vysvetlená), z počúvania (jedného známeho a jedného neznámeho), resp. aj z čítania s porozumením.

B) Anglický jazyk 3 (Bc. štúdium) - príprava na UNIcert 

- určené pre študentov, ktorí majú záujem zapísať si UNIcert kurz v prvom ročníku magisterského štúdia 

Tieto hodiny budú navštevovať študenti, ktorí, napísali vstupný test na UNIcert na konci druhého ročníka.

Študenti budú chodiť na hodiny v utorok od 11.30 do 13.00 v miestnosti CH1-3. Kurz bude v ZS zameraný hlavne na gramatiku a slovnú zásobu.

C) Anglický jazyk 3 (Bc. štúdium) pre študentov Dr. Cihovej, ktorí majú záujem získať certifikát UNIcert už v treťom ročníku Bc. štúdia.

Študenti, ktorí napísali vstupný test na viac ako 80 percent,  (jedná sa hlavne o študentov Michaela Saba a Dr. Cihovej) si v treťom ročníku Bc. štúdia zapíšu Anglický jazyk 3 (ZS) a 4 (LS). Aby dostali podobný počet kreditov, ako študenti, ktorí budú robiť UNIcert kurz dva roky, zapíšu si vo štvrtom ročníku UNIcert kurz a dostanú zaň kredity dodatočne.

Študenti, ktorí napísali vstupný test na viac ako 80 percent, majú samozrejme aj možnosť rozložiť si prípravu na UNIcert na dva roky (tretí a štvrtý ročník) podľa bodu B).

UNIcert

UNIcert B2/C1 (1. ročník Mgr. štúdia) si zapisujú študenti, ktorí urobili vstupný test a absolvovali Anglický jazyk 3/4 v treťom ročníku, ktorý bol prípravou na kurz UNIcert.

NEMECKÝ JAZYK 1 

Zadelenie do skupín:

- študenti boli do jednotlivých skupín zadeľovaní na základe výsledkov zo vstupného testu v prvom ročníku. Prosíme preto študentov, aby sa svojvoľne nepreraďovali z jednej skupiny do druhej.

NEMECKÝ JAZYK 3 (BC. ŠTÚDIUM)/ NEMECkÝ JAZYK 1 (MGR. ŠTÚDIUM)

 

Študenti,  ktorí už absolvovali povinnú  jazykovú výučbu na našej fakulte a chcú sa ďalej zdokonaľovať v nemeckom jazyku, si v 3. ročníku bc. štúdia môžu zapísať predmet Nemecký jazyk 3. Na mgr. stupni (t.j. v 1. alebo 2. ročníku mgr. štúdia ) predmet Nemecký jazyk 1(NJ 1 mgr.). 

Obsahom štúdia sú aktuálne témy zo spoločenského života a rôznych oblastí prírodných vied formou konverzácie.  Štúdium je zamerané na prehlbovanie a rozširovanie slovnej zásoby a zopakovanie hlavných gramatických javov.  Výučba je  jedenkrát týždenne po 2 vyuč. hodiny.

Obvzlášť odporúčame toto štúdium tým študentom, ktorí majú záujem o certifikát UNIcert a potrebujú si zlepšiť jazykovú úroveň.

 

Tento predmet si môžu zvoliť aj tí študenti, ktorí sa už v minulosti  nemecký jazyk učili a dosiahli pritom aspoň úroveň B1 podľa Európskeho referenčného rámca.  Jedná sa o študentov, ktorí majú mimoriadny záujem o nemecký jazyk, na fakulte si však povinne zvolili štúdium anglického jazyka.   Môžu tak urobiť v ktoromkoľvek ročníku bc. alebo mgr. štúdia. Títo študenti si však zapíšu tento predmet ako Nemecký jazyk 1.

Rozvrh pre tento predmet si treba dohodnúť osobne alebo e-mailom na Katedre jazykov s príslušnými vyučujúcimi (rizmanova@fns.uniba.sk alebo rozsova@fns.uniba.sk)

 

UNICERT

UNICERT B2 (1. alebo 2. ROČNÍK MGR. ŠTÚDIA) SI ZAPISUJÚ ŠTUDENTI, KTORÍ UROBILI VSTUPNÝ TEST NA TO URČENÝ. Termín TESTOVANIA je uverejnený na našej webovej stránke a na nástenke Katedry Jazykov (vedľa Knižnice KJA).