24.08.2022 Mgr. Martina Smolejová

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE

o obhajobe dizertačnej práce,
ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
miestnosť CH1 - 222
online prostredníctvom MS Teams.

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium chémia,
študijný program biochémia

Termín 24. 8. 2022 od 12:00 - 13:45 h.

Uchádzač Mgr. Martina Smolejová

Oponenti
Dr. Domenico Pangallo, DrSc.
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Dipl. Ing. Eva Kaclíková, CSc.

Názov „Detekcia dormantných foriem patogénov, ktoré by mohli byť primárnou príčinou chronických chorôb“

Školiteľ: Ing. Pavol Sulo, CSc.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia,
Katedra biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón na pracovisko: +421 2 9014 9402
Miestnosť CH1-242, CH1-206
Email Jozef.Nosekuniba.sk