20.12.2022 Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair

Pozvánka [.pdf]

Online linka

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
on line.

Študijný odbor pre doktorandské štúdium biológia,
študijný program botanika
   
Termín 20.12.2022 9:00 h.

Uchádzač Vidya Chirappurathu Sukumaran Nair

Oponenti
doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc.
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
Dr. hab. Piotr Rozpądek, PhD.

Názov „Toxic effects of antimony (Sb) on plants and possibilities of their alleviation“

Školiteľ: doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou - Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK