03.03.2022 Mgr. Barbara Kordíková

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

OZNÁMENIE

o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť CH2 - 245, online prostredníctvom MS Teams s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program didaktika chémie

Termín 3.3.2022 10:00 h.

Uchádzač Mgr. Barbara Kordíková

Oponenti
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Mgr. Jana Kubrická Ph.D.
doc. PaeddDr. Zita Jenisová, PhD.

Názov „Bilingválne vzdelávanie s dôrazom na CLIL a jeho overenie v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov chémie a ďalších prírodovedných predmetov“

Školiteľ: doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

PaedDr. Tibor Nagy, PhD
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Katedra didaktiky prírodných vied, pedagogiky a psychológie
Ilkovičova 6
Bratislava
84215
tibor.nagy@uniba.sk
+421 290 149 331