24.08.2022 Mgr. Paulína Káňovičová

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,
ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
miestnosť CH1 - 224
online prostredníctvom MS Teams.

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium chémia,
študijný program biochémia

Termín 24.8.2022 od 12:00 - 13:45

Uchádzač Mgr. Paulína Káňovičová

Oponenti
prof. RNDr. Peter Račay, PhD.
doc. RNDr. Peter Polčic, PhD.
Mgr. Miroslav Baláž, PhD.

Názov „Fosfatidylglycerol a jeho úloha v bunke“

Školiteľ: Mgr. Balážová Mária, PhD.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou - Centrom biovied SAV v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia,
Katedra biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón na pracovisko: +421 2 9014 9402
Miestnosť CH1-242, CH1-206
Email Jozef.Nosekuniba.sk