20.01.2022 Daniil Grinchii

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

OBHAJOBA DOKTORANDSKEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE

Pozývame Vás na obhajobu doktorandskej dizertačnej práce
v študijnom programe fyziológia živočíchov,
v študijnom odbore biológia,

ktorá sa bude konať dňa
20. januára 2022 (štvrtok) o 13:00 h.
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
online prostredníctvom MS Teams.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Uchádzač: Daniil Grinchii (rod. )

Názov práce: Early preclinical assessment of the effectiveness of novel antidepressant drugs

Zloženie komisie

Oponenti:   
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.   
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.   
professor Bruno Guiard, PhD.   

Predseda:
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Členovia:
prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.
doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Školiteľ:
Eliyahu Dremencov, DrSc.       

Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúdiou - Centrom biovied SAV v Bratislave.
S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia) Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. v. r.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Vybavuje: Holúbeková, referát doktorandského štúdia
Tel. číslo: 02/90149525

Kontakt

prof. Iveta Herichova
Department of Animal Physiology and Ethology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava
Ilkovicova 6
842 15 Bratislava
Slovak Republic

office B2-422
tel.: 00 421 2 9014 9572
email: herichova1@uniba.sk