24.08.2022 M.Sc. Sonam Kapoor

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

OZNÁMENIE

o obhajobe dizertačnej práce,
ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
miestnosť CH1 - 224
online prostredníctvom MS Teams.

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium chémia,
študijný program biochémia

Termín: 24. 8. 2022, od 10:00 - 11:45 h.

Uchádzač: M.Sc. Sonam Kapoor

Oponenti:
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.
prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Názov: „Neonatal asphyxia: alterations in glucose metabolism in newborn rats“

Školiteľ: Ing. Zuzana Brnoliaková

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou - Centrom experimentálnej medicíny SAV v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia,
Katedra biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón na pracovisko: +421 2 9014 9402
Miestnosť CH1-242, CH1-206
Email Jozef.Nosekuniba.sk