24.08.2022 Mgr. Karin Savková

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE

o obhajobe dizertačnej práce,
ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
miestnosť CH1 - 222
online prostredníctvom MS Teams.

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium chémia,
študijný program biochémia

Termín 24.8.2022 od 10:00 - 11:45 hod.

Uchádzač  Mgr. Karin Savková

Oponenti
prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.
RNDr. Peter Biely, DrSc.
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

Názov  „Wzm-Wzt z Mycobacterium smegmatis - funkčná charakterizácia ABC transportéra mykobakteriálneho galaktánu“

Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK,Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia,
Katedra biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón na pracovisko: +421 2 9014 9402
Miestnosť CH1-242, CH1-206
Email Jozef.Nosekuniba.sk