08.04.2022 MSc. Tyler LeBaron

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

OBHAJOBA DOKTORANDSKEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE

Pozývame Vás na obhajobu doktorandskej dizertačnej práce

v študijnom programe fyziológia živočíchov,
v študijnom odbore biológia,

ktorá sa bude konať dňa
8. apríla 2022 (piatok) o 15:00 h.
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
online prostredníctvom MS Teams.

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Uchádzač: MSc. Tyler LeBaron (rod. )

Názov práce: Molecular hydrogen as a therapeutic molecule for cardio and cerebro vascular diseases?

Oponenti:
rof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
doc. MUDr. Jozef Török, CSc.

Školiteľ: prof. RNDr. Ján Slezák, DrSc.

Zloženie komisie

Predseda: prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Členovia:
prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou - Centrom experimentálnej medicíny SAV v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia) Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. v. r.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. Iveta Herichová
Department of Animal Physiology and Ethology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava
Ilkovicova 6
842 15 Bratislava
Slovak Republic

office B2-422
tel.: 00 421 2 9014 9572
email: herichova1@uniba.sk