19.01.2022 Mgr. Iveta Malíčková

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE

o obhajobe dizertačnej práce,
ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť G - 301,
online prostredníctvom MS Teams, poprípade kombinovanou formou s možnosťou pripojenia sa na obhajobu online.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program mineralógia

Termín 19.1.2022 11:00 h.

Uchádzač Mgr. Iveta Malíčková

Oponenti
RNDr. Igor Broska, DrSc.
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Mgr. Bronislava Voleková, PhD.

Názov  „Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch“

Školiteľ: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

RNDr. Ondrej Nemec, PhD.
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
+421 2 9014 9297
ondrej.nemecuniba.sk
www.kmplg.sk