23.08.2022 MSc. Melike Bilgin

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

OBHAJOBA DOKTORANDSKEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE

Pozývame Vás na obhajobu doktorandskej dizertačnej práce

ktorá sa bude konať 23.8.2022 11:30 h.
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
miestnosť CPS+
online prostredníctvom MS Teams.

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program paleontológia

Uchádzač: MSc. Melike Bilgin

Oponenti:
prof. Dr. Fadime Suata Alpaslan
Dr. Wilma Wessels
Dr. Zoran Marković

Názov „Miocene rodent assemblages from Western Anatolia (Turkey)“

Školiteľ: Mgr. Peter Joniak, Ph.D.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

Ass. prof. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
Email: natalia.hudackova@uniba.sk
Dpt. of geology and paleontology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University Bratislava
Ilkovičova 6, Mlynská Dolina
842 15 Bratislava
Slovak Republic