25.08.2022 Mgr. Silvia Gerátová

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE

o obhajobe dizertačnej práce,
ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
miestnosť CPS+
online prostredníctvom MS Teams.

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program tektonika

Termín : 25.8.2022 9:00 h.

Uchádzač Mgr. Silvia Gerátová

Oponenti
prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
prof. Ing. Stanislav Jacko, PhD.

Názov „Litostratigrafia a tektonika vernárskeho príkrovu“

Školiteľ: doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK,Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

doc. RNDr. Michal Šujan, PhD.
michal.sujanuniba.sk
Katedra geológie a paleontológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
https://geopaleo.sk/sujan-michal/
+421 2 602 96 156