25.08.2022 Mgr. Tomáš Vlček

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

OBHAJOBA DOKTORANDSKEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE

Pozývame Vás na obhajobu doktorandskej dizertačnej práce

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
miestnosť CPS+
online prostredníctvom MS Teams.

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program sedimentológia

Termín 25.8.2022 o 13:00 h.

Uchádzač Mgr. Tomáš Vlček

Oponenti
prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
RNDr. Alexander Nagy, CSc.
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Názov „Cenozoic environmental changes and climate evolution in the Danube Basin“

Školiteľ: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia),
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

doc. RNDr. Michal Šujan, PhD.
Email: michal.sujanuniba.sk
Katedra geológie a paleontológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
https://geopaleo.sk/sujan-michal/
+421 2 602 96 156