12.12.2022 MSc. Martin Šugár

Pozvánka [.pdf]

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského,
Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť AMOS

a Online prostredníctvom MS Teams
Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi,
študijný program aplikovaná geofyzika

Termín 12.12.2022 13:00 h.

Uchádzač MSc. Martin Šugár

Oponenti

  • prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
  • Univ.-Doz. Dr. Wolfgang A. Lenhardt
  • Mgr. Petr Špaček, Ph.D.

Názov „Revision and analysis of the catalogue of earthquakes for the territory of Slovakia“

Školiteľ: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou - Ústavom vied o Zemi SAV v Bratislave.

o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
vedúci Oddelenia aplikovanej geofyziky
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6, pavilón G
842 15 Bratislava
PL: 02/90149 350,  02/90149 638 (sekretariát)
mobil:  0907 706197
E-mail: roman.pastekauniba.sk