2019/12/13 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 13.12.2019 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 13. 12. 2019 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

Program:

  • Otvorenie.
  • Schválenie programu zasadnutia.
  • Voľba návrhovej komisie.
  • Rokovanie o uznesení Akademického senátu PriF UK schválené spôsobom per-rollam dňa 21. 11. 2019 podľa čl. 14 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS PriF UK.
  • Metodika delimitácie mzdových prostriedkov pre pracoviská Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre roky 2020 až 2022.
  • Otvorenie diskusie o reštrukturalizácii pracovísk PriF UK - vstupná informácia dekana
  • Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.
  • Rôzne.

Prípadné návrhy na doplnenie programu ako aj ospravedlnenia z neúčasti zasielajte na adresu prif.pasuniba.sk

Doc. Dr. Pavel Neogrady, DrSc.
Predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

2019-12-13_zapisnica [.pdf]  [.rtf]

2019-12-12 zápisnica PAS [.pdf] [.rtf]

2019-11-18 Zapisnica Rozpoctova komisia [.pdf]

2019-12-02 Zapisnica Rozpoctova komisia [.pdf]

Metodika delimitácie mzdových prostriedkov pre pracoviská Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre roky 2020 až 2022 [.pdf]

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************