Voľby do študentskej časti AS PriF UK

1.10.2019 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Kandidáti

AS_PriF_UK_Chovanova_kandidatura.pdf

AS_PriF_UK_Furka_kandidatura.pdf 

AS_PriF_UK_Ikova_kandidatura.pdf

AS_PriF_UK_Juracka_kandidatura.pdf

AS_PriF_UK_Kardohelyova kandidatura.pdf

AS_PriF_UK_Kondekova kandidatura.pdf

AS_PriF_UK_Mazurova kandidatura.pdf

AS_PriF_UK_Vrabel kandidatura.pdf

**********************************

Vážení študenti, členovia akademickej obce PriF UK,

v súlade s platnými ustanoveniami „Zásad volieb do AS PRIF UK“ vyhlasuje PAS PriF UK

voľby do študentskej časti AS PriF UK pre funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021.

Podrobnosti o spôsobe konania volieb a navrhovaní kandidátov sú uvedené nižšie (alebo v priloženom dokumente [.doc]).

Povzbudzujem všetkých našich študentov - členov Akademickej obce, aby využili svoje právo navrhovať kandidátov, kandidovať a predovšetkým voliť svojich zástupcov do ŠČ AS PriF UK. Voliť sa budete 8 aktuálne uvolnených mandátov, zvyšní členovia ŠČ AS PriF UK majú mandát do 11.12.2020. Navrhnúť možno aj viac ako 8 kandidátov, ktorí v zmysle platných zásad volieb budú náhradníkmi v prípade uvolnenia ďalších mandátov v priebehu funkčného obdobia s rozličných dôvodov.

Samotná voľba sa bude konať v utorok, 1.10.2019 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok v súvislosti s konaním volieb sa môžete obrátiť na predsedníčku Volebnej a mandátovej komisie, Mgr. Blanku Lehotskú, PhD.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

*************************

Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS PriF UK na obdobie 2019 – 2021

Predsedníctvo AS PriF UK v súčinnosti s Volebnou a mandátovou komisiou AS PriF UK vyhlasuje voľby do študentskej časti AS PriF UK (8 mandátov) pre funkčné obdobie 16. 10. 2019 – 15. 10. 2021 s nasledovným harmonogramom:

1. Návrhy kandidátov odovzdávajte v listinnej podobe na adresu predsedníčky volebnej a mandátovej komisie Mgr. Blanky Lehotskej, PhD. prostredníctvom podateľne a takisto v elektronickej podobe na adresy prif.pas@uniba.sk, blanka.lehotskauniba.sk a student.prifukgmail.com do 23.9.2019 do 12:00 hod.

Návrh kandidáta do ŠČAS PriF UK musí obsahovať:

  • meno a priezvisko, titul,
  • ročník a odbor štúdia,
  • e-mailovú adresu,
  • fotografiu,
  • súhlas s kandidatúrou (na tlačenej verzii musí byť vlastnoručný podpis kandidáta).


V prípade, že kandidáta navrhuje iný člen Akademickej obce PriF UK, musí kandidatúra obsahovať aj vlastnoručný podpis navrhovateľa. V prílohe kandidát prikladá stručný opis predstavy o jeho činnosti v ŠČAS PriF UK.

2. Volebná a mandátová komisia uverejní zoznam kandidátov na webovom sídle fakulty
https://fns.uniba.sk/senat/
, najneskôr dňa 24. 9. 2019.

3. Voľby sa budú konať 1. 10. 2019 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Voľby do AS PriF UK prebiehajú v zmysle schválených predpisov:

Zasady volieb_do AS PRIF UK_2014_uplneznenie_schvalene_23.5.2014.pdf

Zasady volieb do AS PRIF_UK_2018_dodatok_c2.pdf

Adresa predsedníčky volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:
Mg. Blanka Lehotská, PhD.
Katedra krajinnej ekológie
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4   

V Bratislave, 4. 9. 2019                       
                                                                                                             
doc. Dr. Pavel Neogrády, PhD. predseda AS PriF UK

Mgr. Blanka Lehotská, PhD., predsedníčka Volebnej a  mandátovej komisie AS PriF UK