2019/10/11 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 11.10.2019 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 11. 10. 2019 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

  • Otvorenie
  • Schválenie programu zasadnutia
  • Voľba návrhovej komisie
  • Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
  • Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2020/2021
  • Príprava Metodiky tvorby rozpočtu pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK pre nasledujúce obdobie - úvodná informácia.
  • Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
  • Rôzne


Prípadné návrhy na doplnenie programu ako aj ospravedlnenia z neucasti zasielajte na adresu prif.pasuniba.sk

Doc. Dr. Pavel Neogrady, DrSc.
Predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka   [.pdf] 

2019-10-11_zapisnica [.pdf]  [.rtf] 

2019-10-08_zapisnica_Pedagogicka_komisia [.pdf]  [.rtf]

2019-10-10_zapisnica PAS [.pdf]  [.rtf]

Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2020/2021 [.rtf]

Štipendijný poriadok UK v Bratislave, PriF UK [.rtf]

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************