2019/02/15 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 2. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 15. 2. 2019 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

Program:

1.      Otvorenie.

2.      Schválenie programu zasadnutia. 

3.      Voľba návrhovej komisie.

4.      Zásady prijímacieho pokračovania PriF UK na magisterskom stupni štúdia pre akademický rok 2019/2020.

5.      Prerokovanie návrhu dekana ohľadne personálneho riešenia postu prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie a prodekana pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov.

6.      Návrh dekana fakulty na funkcie prodekanov fakulty.

7.      Návrh dekana na členov vedeckej rady PriF UK.

8.      Disciplinárna komisia PriF UK pre študentov.

9.      Metodika tvorby rozpočtu pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK v roku 2019.

10.  Stanovisko AS PriF UK k návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

11.  Rokovanie o uznesení Akademického senátu PriF UK schválené spôsobom per-rollam dňa 23. 1. 2019 podľa čl. 14 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS PriF UK.

12.  Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.

13.  Rôzne.


doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

2019_02_15_pozvanka.rtf    [.rtf] [.pdf]

Metodika_PriF_UK_2019       [.rtf] [.pdf]

Predloženie návrhu na schválenie prodekanov fakulty   [.pdf]

Predloženie návrhu-členovia VR PriF UK   [.pdf]

Predloženie návrhu-Disciplinárna komisia  [.pdf]

Zasady_prijimacieho_konania_na_Mgr.studium_pre_AR_2019-20 [.rtf]  [.pdf]

Zápisnice

2019-02-12 zápisnica Legislatívna komisia.pdf

2019-02-06_zápisnica_Rozpoctova_komisia.pdf

2019-02-12 zápisnica Pedagogická komisia [.rtf] [.pdf]

2019-02-12 zápisnica PAS [.rtf] [.pdf]

2019-02-15 zápisnica [.pdf]

Uznesenie k návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************