2019/06/17 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 17. 6. 2019 o 13:00 hodine v posluchárni CH 1-3

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 4. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 17. 6. 2019 o 13:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

Program:

  • Otvorenie.
  • Schválenie programu zasadnutia.
  • Voľba návrhovej komisie.
  • Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021.
  • Stanovisko AS PriF UK k problematike špecifík štúdia v bakalárskych študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia 4 akademické roky.
  • Uznesenie AS PriF UK k zrušeniu povinného používania indexov a zavedeniu možnosti dobrovoľného používania indexov.
  • Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.
  • Rôzne.


Termín pedagogickej komisie a materiál k bodu 4 Vám bude zaslaný v piatok 7.6.2019.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka   [.pdf] 

2019-06-17_zapisnica [.pdf]  [.rtf] 

2019-06-13_zapisnica_Pedagogicka_komisia [.pdf]  [.rtf]

2019-06-13_zapisnica PAS [.pdf]  [.rtf]

Podmienky_Bc._prijimacieho_konania_2020-2021 [.pdf]

 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************