2019/03/29 Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UK

Akademický senát PriF UK podľa čl. 13 Zásad volieb do Akademického senátu UK v súlade s uznesením Akademického senátu UK zo dňa 08.03.2019 vyhlasuje doplňujúce voľby do Zamestnaneckej časti Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 29. 3. 2019 do 31. 10. 2019.

Voľby člena Akademického senátu UK za Prírodovedeckú fakultu UK sa uskutočnia

dňa 29. 3. 2019 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 14.00 h

2019-03-29_zapisnica_z_volieb_zastupcu_do_zamestnaneckej_casti_AS_UK.pdf

Návrh kandidáta na člena Akademického senátu UK v Bratislave [.pdf]

Do doplňujúcich volieb do Zamestnaneckej časti Akademického senátu UK
za Prírodovedeckú fakultu UK
na funkčné obdobie od 29.03.2019 do 31.10.2019
navrhujeme kandidáta: doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSC.
Pracovisko: Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Email: palofns.uniba.sk

*******************************************************

Právo navrhovať kandidáta na člena Akademického senátu UK (ďalej aj „AS UK“) za zamestnaneckú časť akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UK (ďalej aj “AO PriF UK“) má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti AO PriF UK, a to z členov zamestnaneckej časti AO PriF UK. Člen AO PriF UK môže za kandidáta navrhnúť aj samého seba. Členmi Akademickej obce PriF UK sa rozumejú vysokoškolskí učitelia a/alebo výskumní pracovníci, zamestnaní na ustanovený pracovný čas (t. j. 100 % úväzok).

Návrhy na kandidátov do Zamestnaneckej časti AS UK v listinnej podobe odovzdávajte na adresu predsedníčky Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK do podateľne a takisto v elektronickej podobe na adresy prif.pas@uniba.sk a blanka.lehotska@uniba.sk v termíne od 12. 3. 2019 do 25. 3. 2019 (najneskôr do 14.00 h). Návrhy na kandidátov preverí Volebná a mandátová komisia AS PriF UK a následne budú zverejnené na webovom sídle PriF UK v časti Akademický senát.

Adresa predsedníčky Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:
a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
c) meno a priezvisko kandidáta,
d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do Akademického senátu UK.
e) predstavenie kandidáta  v rozsahu maximálne 1 strany.

Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta sú:
a) označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí;
b) u navrhovateľa alebo navrhovateľov označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí;
c) e-mailová adresa kandidáta,
d) e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov.

V Bratislave, 11. 3. 2019    

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
Predseda AS PriF UK