2019/01/18 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 1. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 18. 1. 2019 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Zásady prijímacieho konania pre doktorandské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2019/2020.
5. Dodatok č. 1 k Štatútu PriF UK.
6. Dodatok č. 3 ku Organizačnému poriadku PriF UK.
7. Návrh dekana fakulty na funkcie prodekanov fakulty.
8. Poďakovanie doterajšiemu dekanovi doc. RNDr. Milanovi Triznovi, PhD. a členom Vedenia PriF UK za prácu v prospech PriF UK.
9. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.
10. Rôzne.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

***********************************************************

2019/01/15 Zasadnutie legislatívnej a pedagogickej komisie AS PriF UK

***********************************************************

Zápisnice

2019-01-15_zapisnica_Legislativna_komisia.rtf

2019-01-15_zapisnica_Pedagogicka_komisia.docx

2019-01-17_zapisnicaPAS.pdf

2019-01-18_zapisnica.pdf

2019-01-23_zapisnica_per_rollam.pdf

Prílohy

2019_01_18_pozvanka.rtf

Dodatok č. 1 k Štatútu PriF UK

Dodatok č. 3 ku Organizačnému poriadku PriF UK


Zásady prijímacieho konania pre doktorandské študijné programy
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2019/2020

Zdôvodnenie návrhu na úpravu názvu katedry

"Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja"

Návrh dekana fakulty na funkcie prodekanov fakulty [.doc]

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************