2019/04/12 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 12. 4. 2019 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 12. 4. 2019 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu zasadnutia.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Správa o hospodárení PriF UK za rok 2018.

5. Výročná správa PriF UK za rok 2018.

6. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK  na rok 2019.

7. Rozpočet PriF UK na rok 2019.

8. Prerokovanie nových študijných programov.

9. Voľba zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023.

10. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.

11. Rôzne.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.rtf]    [.pdf] 

Rozpočet na rok 2019 [.xls]

Výnosy a náklady na rok 2019 [.xls]

Výnosy a náklady za rok 2018 [.xls]

Rozpočet 2018 Prif UK 2018 [.xls]

Správa o hospodárení fakulty za rok 2018 [.pdf]

Vyrocna sprava za rok 2018 [.pdf]

*******************************************

Zápisnice

2019-03-18 Zápisnica Pedagogická komisia [.rtf]

2019-04-10 Zápisnica Rozpočtová komisia [.pdf] 

2019-04-10 Zápisnica PAS [.pdf] 

2019-04-12 Zápisnica [.pdf]

 

 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************