2019/01/15 Zasadnutie Legislatívnej a Pedagogickej komisie AS PriF UK

Vážení členovia AS PriF UK,

zasadnutie komisií bude v miestnosti CPS+ v termíne:

Legislatívna komisia - utorok 15.1.2019 o 13,30 hod.

Pedagogická komisia - utorok 15.1.2019 o 14,00 hod. (resp. po skončení legislatívnej komisie)

Zápisnice

2019-01-15_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2019-01-15_zapisnica_Pedagogicka_komisia.docx

Prílohy

Dodatok č. 1 k Štatútu PriF UK

Dodatok č. 3 ku Organizačnému poriadku PriF UK


Zásady prijímacieho konania pre doktorandské študijné programy
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2019/2020

Zdôvodnenie návrhu na úpravu názvu katedry

"Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja"

Vaša účasť na zasadnutí komisií je nevyhnutná.

Prípadne ospravedlnenia adresujte na prif.pasuniba.sk

Pripomienky k zaslaným dokumentom adresujte na prif.pasuniba.sk

***********************************************

2019/01/18 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

***********************************************

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK