Petícia za stiahnutie návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave prijal dňa 13. februára 2019 uznesenie č. 18/2019 v tomto znení:
 
„Akademický senát UK vyjadruje kategorický nesúhlas s ustanoveniami návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré do okruhu poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov popri vysokých školách začleňujú aj Metodicko-pedagogické centrum. Akademický senát UK konštatuje, že kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) doposiaľ poskytovali výlučne vysoké školy, čím bola garantovaná kvalita nadobudnutej odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s dekanmi fakúlt UK oslovil poslancov Národnej rady SR s požiadavkou na zachovanie súčasného stavu, t. j. aby kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) naďalej poskytovali výlučne vysoké školy.“
 
Na uvedenom linku sa môžete zapojiť do petície za stiahnutie návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1008530